+421 905 341 866

Zmluva o zriadení záložného práva na pozemok

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky je záložná zmluva, ktorej vzor vám prikladáme.

Zmluva o zriadení záložného práva na pozemok

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „záložný veriteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „záložca“)

     (záložný veriteľ a záložca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o zriadení záložného práva na pozemok (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 151b a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Záložný veriteľ ako veriteľ a záložca ako dlžník uzavreli dňa 02.01.2015 zmluvu o pôžičke, predmetom ktorej bolo poskytnutie peňažných prostriedkov záložným veriteľom záložcovi, a to vo výške 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur). Záložca sa zaviazal vrátiť peňažného prostriedky záložnému veriteľovi v zmysle podmienok zmluvy o pôžičke, a to najneskôr do 01.07.2015. Pohľadávka, ktorá je zabezpečovaná záložným právom podľa tejto zmluvy je pohľadávka záložného veriteľa na vrátenie pôžičky vo výške 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur) od záložcu, a to riadne a včas, tak ako to zmluvné strany dojednali v zmluve o pôžičke (ďalej len „zabezpečovaná pohľadávka“).
 2. Záložca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1234, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 123/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 524 m2 (ďalej len „nehnuteľnosť“ alebo „záloh“).
 3. Záložca poskytuje nehnuteľnosť ako záloh podľa podmienok tejto záložnej zmluvy.


Článok II.

Predmet zmluvy

Záložca je výlučným vlastníkom zálohu, ktorý je špecifikovaný v bode 2. čl. I. tejto zmluvy a na tento záloh zriaďuje záložné právo v prospech záložného veriteľa z titulu zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa, ktorá je uvedená v bode 1. čl. I. tejto zmluvy, a to vo výške 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur).


Článok III.

Práva a povinnosti záložcu

 1. Záložca je oprávnený aj počas trvania záložného práva záloh riadne užívať v súlade s jeho obvyklým určením, je však povinný zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania hodnota zálohu zmenšuje.
 2. Záložca sa zaväzuje, že bude záloh chrániť pred poškodením a zničením, a že sa o záloh bude starať so starostlivosťou riadneho hospodára.


Článok IV.

Niektoré podmienky výkonu záložného práva

 1. V prípade, že zabezpečovaná pohľadávka nebude včas a riadne splnená, je záložný veriteľ po predchádzajúcom upozornení záložcu oprávnený predať záloh a z výťažku uspokojiť zabezpečovanú pohľadávku, a to aj v prípade, že zabezpečovaná pohľadávka je už premlčaná. Pri predaji zálohu koná záložný veriteľ v mene záložcu.
 2. Záložný veriteľ je oprávnený zvoliť sám vhodný spôsob predaja zálohu, najmä:

- formou výberu kupujúceho obdobne ako na verejnej dražbe (ďalej len „verejná dražba“),

- verejnou súťažou,

- verejným výberovým konaním,

- priamo kupujúcemu,

- iným vhodným spôsobom, ktorý zvolí záložný veriteľ,

- prostredníctvom tretej osoby.

3. V prípade predaja zálohu, je záložný veriteľ povinný predať záloh najmenej za trhovú cenu určenú v znaleckom posudku.

4. V prípade, že záložný veriteľ predáva záloh iným spôsobom, než je predaj na verejnej dražbe, je záložný veriteľ oprávnený poveriť výkonom predaja takýmto iným vhodným spôsobom tretiu osobu.

5. V prípade, že záložný veriteľ záloh nepredá niektorým z vyššie uvedených spôsobov, je oprávnený záloh predať priamo akejkoľvek tretej osobe za cenu a podmienok splatnosti, ktoré dohodne s treťou osobou, pokiaľ záložného dlžníka minimálne šesťdesiat (60) dní vopred upozornil na zamýšľaný spôsob predaja zálohu, na výšku a splatnosť kúpnej ceny, pričom záložný dlžník počas tohto obdobia ani sám nenašiel iného záujemcu na kúpu za výhodnejších podmienok (najmä výška ceny a jej splatnosť).


Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho vklad do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad záložného práva podáva a poplatky s tým súvisiace znáša záložca.
 2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v štyroch (4) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží záložný veriteľ, jeden (1) rovnopis obdrží záložca a dva (2) rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                Púchov, dňa 02.01.2015

Záložný veriteľ:                                                                                               Záložca:


_______________________                                                                                  _______________________

Jozef Novák                                                                                                    Peter Novák

úradne osvedčený podpisNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866