+421 905 341 866

Likvidácia spoločností v roku 2020

Likvidácia spoločností v roku 2020

Rozhodli ste sa ukončiť svoju podnikateľskú činnosť? Firma je bez ziskovosti alebo nemáte už záujem ďalej podnikať? Pripravili sme pre vás článok o likvidácií spoločností v roku 2020, pretože tento rok nastávajú zmeny v obchodnom zákonníku o ktorých možno neviete a mohli by vám pomôcť s likvidáciou.

Likvidácia spoločnosti predstavuje spôsob vysporiadania majetku a záväzkov spoločnosti mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov alebo akcionárov.

Ukončenie podnikania je možné viacerými spôsobmi:

Likvidáciou spoločnosti-Likvidáciu s.r.o. možno charakterizovať ako proces pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúceho subjektu. Likvidácia spoločností je zdĺhavý a náročný proces .Podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou je dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške.

Prevodom spoločnosti-Najrýchlejším spôsobom zrušenia spoločnosti v SR a ČR je prevod spoločnosti na inú spoločnosť. Pri tomto prevode dochádza k zmene spoločníka, konateľa, sídla, a obchodného mena. Pri prevode obchodného podielu je možné podiel rozdeliť a previesť len jeho časť alebo ho previesť na dva odlišné subjekty.

Zlúčením spoločnosti - Zlúčenie je jednou z možností, ako ukončiť svoju podnikateľskú činnosť. Veľkou výhodou tohto zrušenia je, že spoločnosť vymazaná z obchodného registra za týždeň. Oproti tomu likvidácia firmy trvá minimálne 4 – 5 mesiacov. Pred samotným zlúčením musí podnikateľ uzatvoriť účtovné knihy zanikajúcej spoločnosti a podať daňové priznanie.

Podľa prílohy vyhlášky č. 25/2004 Z. z. je potrebné doložiť návrh výmazu a aj návrh na zápis zmien v nástupníckej spoločnosti.

NR SR schválila dňa 22.10.2019 novelu Obchodného zákonníka, ktorá prináša viaceré zmeny, z ktorých časť výrazne upravuje proces likvidácie obchodných spoločností.

Od 01. októbra 2020 bude proces likvidácie finančne náročnejší a časovo omnoho dlhší ako sme boli doteraz zvyknutý, kedy bude celá likvidácia odhadovaná na najmenej 8 mesiacov, avšak všetko záleží od podmienok likvidácie a histórie firmy.

Novela obchodného zákonníka 2020 – LIKVIDÁCIA ZMENY

 • spoločnosť bude vstupovať do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra
 • likvidátorom bude môcť byť iba osoba, ktorá je zapísaná v príslušnom zozname správcov konkurznej alebo iná fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb
 • od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie, podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým
 • posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti
 • novela stanovuje, aj to že v tomto medziobdobí spoločnosť bude považovaná za spoločnosť v kríze, a to znamená, že sa budú na ňu vzťahovať všetky obmedzenia týkajúce sa spoločností v kríze
 • zavádza sa preddavok na likvidáciu, ktorý je spoločnosť povinná zložiť u notára
 • bude potrebné vyhotoviť zoznam prihlásených pohľadávok ku dňu uplynutia 45 dní od oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a jej uloženie do zbierky listín do 30 dní od jej vyhotovenia
 • likvidátor bude musieť zverejniť oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
 • novela neumožňuje ukončiť likvidáciu skôr, ako šesť mesiacov po oznámení, že spoločnosť vstupuje do likvidácie
 • novela ponúka aj „oživenie“ spoločnosti, čo znamená jej opätovný zápis do obchodného registra, a to v rozsahu údajov zapísaných do jej výmazu
 • Proces likvidácie firmy:

  1.Spoločnosť musí pripraviť mimoriadnu účtovnú závierku.

  2.Pripraviť zápisnicu z valného zhromaždenia.

  3.Zapísať likvidáciu spoločnosti do obchodného registra a oznámiť to v obchodnom vestníku.

  4.Oznámiť likvidáciu spoločnosti daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni.

  5.Opätovne zvolať valné zhromaždenie a oznámiť schválenie procesu likvidácie spoločnosti.

  6.Vyžiadanie súhlasov s výmazom firmy.

  7.Výmaz spoločnosti z obchodného registra.

  So všetkými bodmi sa môžete obrátiť na nás a naša spoločnosť to za vás vyrieši. Preto nás neváhajte kontaktovať pri rôznych otázkach.

  +421 911 174 666

  office@ezmluva.sk

  Newsletter

  Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.