+ 421 911 174 666

Likvidácia spoločnosti od 599 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 2.9

Likvidácia s.r.o.

Likvidáciu s.r.o. možno charakterizovať ako Obchodným zákonníkom a inými osobitnými právnymi predpismi upravený postup, pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúceho subjektu. Likvidácia s.r.o. predstavuje náročný proces, či už z časového alebo právneho hľadiska, s ktorým je spojený celý komplex právnych a ekonomických vzťahov smerujúcich k definitívnemu vyporiadaniu majetkových a ostatných právnych pomerov likvidovaného subjektu bez právneho nástupcu. V procese likvidácie je potrebné dodržať množstvo pravidiel stanovených zákonmi, ako aj povinností, ktoré súvisia s účtovníctvom či daňami, a preto je vhodné zveriť priebeh tohto procesu odborníkom.

Kompletná likvidácia spoločnosti s výmazom z OR len za 599,- €

Služba likvidácia spoločnosti nezahŕňa správne a súdne poplatky, ktoré sú vo výške približne 66,- € v závislosti od počtu overených podpisov klienta. Zároveň si je potrebné na vlastné náklady zostaviť likvidačnú účtovnú súvahu ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a tiež následne účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie.

Všetky ostatné činnosti spravíme za Vás. (Zápisnica z valného zhromaždenia, podpisový vzor likvidátora, úplné znenie zakladateľského dokumentu, podanie na registrový súd, zverejnenie v obchodnom vestníku, zápisnica zo záverečného valného zhromaždenia, konečná správa likvidátora, oznámenie daňovému úradu, vyžiadanie si súhlasu správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra, výmaz z obchodného registra )

Postup likvidácie s.r.o.:

Proces likvidácie je možné rozdeliť na tri základné etapy, ktoré zahŕňajú ďalšie čiastkové kroky.

  • Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie: V zmysle ust. § 70 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, pričom spoločnosť sa zrušuje dňom, kedy sa o takejto skutočnosti prijeme uznesenie valného zhromaždenia s.r.o. Následne je potrebné vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia, na ktorom podnikateľ prijal rozhodnutie o zrušení spoločnosti, jej vstupe do likvidácie a vymenovaní osoby, ktorá bude likvidátorom. Zápisnicu z valného zhromaždenia vám vyhotovíme spolu s podpisovým vzorom likvidátora a spoločenskou zmluvou či zakladateľskou listinou v úplnom znení, kde sa premietnu zmeny prijaté na valnom zhromaždení. Avšak keďže likvidovať je možné len spoločnosť, ktorá nemá dlhy, pred vstupom spoločnosti do likvidácie je vhodné zistiť jej účtovný stav a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.
  • Likvidácia spoločnosti: Ďalším krokom je priebeh samotnej likvidácie. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebné vstup spoločnosti do likvidácie zapísať do obchodného registra, kde sa zapíše obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“ ako aj osoba likvidátora, ktorý je počas likvidácie oprávnený uskutočňovať iba úkony, smerujúce k likvidácii spoločnosti. Po zápise predmetných skutočností v obchodnom registri, oznámi likvidátor vstup do spoločnosti v Obchodnom vestníku s výzvou, aby veritelia spoločnosti, prípadne iné osoby a dotknuté orgány prihlásili svoje pohľadávky alebo iné práva, a to v lehote, ktorá podľa Obchodného zákonníka nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Likvidátor predmetnú skutočnosť spravidla oznamuje aj daňovému úrad. V tejto fáze likvidácie podáme návrh na zápis zmeny do obchodného registra a po zápise zverejníme výzvu v Obchodnom vestníku.
  • Výmaz spoločnosti z obchodného registra: Tretí krok, sa týka skončenia likvidácie. Aj v tejto záverečnej fáze musí likvidátor vykonať niekoľko dôležitých úkonov. Likvidátor je povinný na základe ust. § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka ku dňu skončenia likvidácie zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov. Následne je oprávnený zvolať valné zhromaždenie, na ktorom spoločníci rozhodnú o schválení predmetných dokumentov. Po vykonaní samotnej likvidácie a po schválení vyššie uvádzaných dokumentov valným zhromaždením, je likvidátor oprávnený podať návrh na výmaz s.r.o. z obchodného registra. K návrh na výmaz s.r.o. z obchodného registra je potrebné priložiť súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra ako aj listiny vypracované likvidátorom a schválené valným zhromaždením. V záverečnej fáze likvidácie vypracujeme konečnú správu likvidátora, zápisnicu z valného zhromaždenia, oznámenie daňovému úradu o ukončení likvidácie a žiadosť o súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Následne podáme návrh na výmaz s.r.o. z obchodného registra.


  • Kontaktujte nás

    ... alebo nám zavolajte

    +421 911 174 666