+421 905 341 866

Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky je záložná zmluva, ktorej vzor vám prikladáme.

Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „záložný veriteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „záložca“)

     (záložný veriteľ a záložca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 117a a nasl. zákona č. 519/1991 Zb. Obchodný zákonník a ust. §151b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Záložný veriteľ ako veriteľ a záložca ako dlžník uzavreli dňa 02.01.2015 zmluvu o pôžičke, predmetom ktorej bolo poskytnutie peňažných prostriedkov záložným veriteľom záložcovi, a to vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur). Záložca sa zaviazal vrátiť peňažného prostriedky záložnému veriteľovi v zmysle podmienok zmluvy o pôžičke, a to najneskôr do 01.07.2015. Pohľadávka, ktorá je zabezpečovaná záložným právom podľa tejto zmluvy je pohľadávka záložného veriteľa na vrátenie pôžičky vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) od záložcu, a to riadne a včas, tak ako to zmluvné strany dojednali v zmluve o pôžičke (ďalej len „zabezpečovaná pohľadávka“).


Článok II.

Predmet zmluvy

  1. Záložca je spoločníkom obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o. so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 123456/R s obchodným podielom vo výške 50 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur), ktorý bol splatený v plnom rozsahu (ďalej len „obchodný podiel“ alebo „záloh“).
  2. Záložca na záloh, ktorý je špecifikovaný v bode 1. tohto článku zriaďuje záložné právo v prospech záložného veriteľa z titulu zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa, ktorá je uvedená čl. I. tejto zmluvy, a to vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur).


Článok III.

Niektoré podmienky výkonu záložného práva

  1. Záložca vyhlasuje, že ak nesplní svoj záväzok vyplývajúci zo Zmluvy o pôžičke uvedenej v čl. I tejto zmluvy riadne a včas, uzavrie so záložným veriteľom do tridsať (30) dní po splatnosti pohľadávky zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorou na záložného veriteľa prevedie svoj obchodný podiel v spoločnosti ABC, s.r.o. špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy.
  2. Valné zhromaždenie spoločnosti ABC, s.r.o., schválilo založenie obchodného podielu záložcu na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na zasadaní dňa 20.12.2014.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Záložné právo vzniká záložnému veriteľovi dňom zápisu do obchodného registra.
  2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v štyroch (4) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží záložný veriteľ, jeden (1) rovnopis obdrží záložca, jeden (1) rovnopis ostane uložený v sídle spoločnosti ABC, s.r.o. a jeden (1) rovnopis bude pripojený k návrhu na zápis záložného práva do obchodného registra.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                Púchov, dňa 02.01.2015


Záložný veriteľ:                                                                                              Záložca:


_______________________                                                                                 _______________________

Jozef Novák                                                                                                   Peter Novák

úradne osvedčený podpis                                                                            úradne osvedčený podpisNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866