+421 905 341 866

Zmluva o zriadení vecného bremena - in rem

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Jedným zo spôsobov vzniku vecného bremena je zmluva o zriadení vecného bremena, ktorej vzor vám prikladáme.

Zmluva o zriadení vecného bremena

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1950

     Rodné číslo: 500101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „povinný z vecného bremena“)

     (oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná     strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

 1. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1234, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 123/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 524 m2 (ďalej len „nehnuteľnosť“). List vlastníctva č. 1234 tvorí prílohu 1 tejto zmluvy.
 2. Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 4321, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 235 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2 (ďalej len „pozemok“). List vlastníctva č. 4321 tvorí prílohu 2 tejto zmluvy.


Článok II.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech pozemku, vlastníkom ktorého je oprávnený z vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť, a to v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode II. 2. tejto zmluvy (ďalej len „vecné bremeno“), to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.
 2. Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne číslo 123469/12, ktorý je vypracovaný Ing. Jánom Malým dňa 02.01.2015 a overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 15.01.2015 pod číslom 321. Geometrický plán uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 3.
 3. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje strpieť právo oprávneného z vecného bremena zriadeného podľa tejto zmluvy a na jej základe.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
 5. Zmluvné strany berú na vedomie, že vecné bremeno vznikne a oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu vkladom do katastra nehnuteľností.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v štyroch (4) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží oprávnený z vecného bremena, jeden (1) rovnopis obdrží povinný z vecného bremena a dva (2) rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor Okresného úradu.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                    Púchov, dňa 30.01.2015


Oprávnený z vecného bremena:                                                                      Povinný z vecného bremena:


_______________________                                                                                     _______________________

Jozef Novák                                                                                                       Peter Novák

                                                                                                                             úradne osvedčený podpisPrílohy:

1/ List vlastníctva č. 1234,

2/ List vlastníctva č. 4321,

3/ Geometrický plán č. 123469/12.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866