+421 905 341 866

Zmluva o zlúčení

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Pri zlúčení je potrebné vyhotoviť zmluvu o zlúčení, ktorej vzor vám prikladáme.

Zmluva o zlúčení

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, a.s.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „nástupnícka spoločnosť“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „spoločnosť zanikajúca zlúčením“)

     (nástupnícka spoločnosť a spoločnosť zanikajúca zlúčením spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o zlúčení (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 69 ods. 6, 218a ods. 1 a 218k ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva o zlúčení uzatvorená v súlade s ust. § 69 ods. 6, § 218a, § 218k ods. 4 a § 218l ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) upravuje podmienky a spôsob zlúčenia obchodnej spoločnosti ABC, a.s., a obchodnej spoločnosti DEF, s.r.o., ktorá je v zmysle ust. § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka vo vzťahu k spoločnosti ABC, a.s., osobou ovládanou.


Článok II.

Identifikačné údaje nástupníckej spoločnosti

 1. Nástupníckou spoločnosťou, na ktorú zlúčením prejde obchodné imanie obchodnej spoločnosti DEF s.r.o., ktorá zlúčením zanikne, je obchodná spoločnosť ABC, a.s., so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 12345/R, zastúpená konateľom: Jozef Novák.
 2. Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti zanikajúcej zlúčením a v zmysle ustanovenia § 218k ods. 4 v spojitosti s § 218l Obchodného zákonníka spoločnosťou, ktorá vlastní celý (100 %) obchodný podiel v spoločnosti zanikajúcej zlúčením.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu účinnosti dôjde k zlúčeniu spoločnosti zanikajúcej zlúčením s nástupníckou spoločnosťou a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podmienok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.


Článok III.

Identifikačné údaje spoločnosti zanikajúcej zlúčením

 1. Obchodná spoločnosť DEF, s.r.o. so sídlom Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 76 543 21, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R je spoločnosťou s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, ktorým je nástupnícka spoločnosť.
 2. Základné imanie spoločnosti zanikajúcej zlúčením je vo výške 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur), ktoré je splatené v celom rozsahu.
 3. V súlade s ust. § 218l ods. 1 Obchodného zákonníka zlúčením spoločnosti DEF, s.r.o., so spoločnosťou ABC, a.s., spoločnosť DEF, s.r.o., zanikne.


Článok IV.

Rozhodný deň

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom, od ktorého sa úkony spoločnosti zanikajúcej zlúčením budú z hľadiska účtovníctva považovať za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti je 01.02.2015.


Článok V.

Obchodné imanie spoločnosti zanikajúcej zlúčením

 1. Presný opis a špecifikácia obchodného imania (obchodného majetku a záväzkov) spoločnosti zanikajúcej zlúčením, je obsahom Prílohy 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
 2. Určenie obchodného imania (obchodného majetku a záväzkov) spoločnosti zanikajúcej zlúčením, vychádza z účtovnej závierky overenej audítorom.
 3. Čisté obchodné imanie spoločnosti zanikajúcej zlúčením je 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur).


Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva spolu s dokumentmi v nej uvedenými predstavuje celú a úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zlúčením a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi zmluvnými stranami.
 2. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak alebo pokiaľ zmluvnými stranami nie je písomne dojednané inak, túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, v ktorom bude výslovne uvedené, že mení, dopĺňa alebo ukončuje túto zmluvu.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                 Púchov, dňa 02.01.2015


Nástupnícka spoločnosť:                                                                              Spoločnosť zanikajúca zlúčením:


_______________________________________                                                      _______________________

ABC, a.s.                                                                                                           DEF, s.r.o.

Jozef Novák, predseda predstavenstva                                                       Peter Novák, konateľ

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866