+421 905 341 866

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

Zmluvou o zhotovení veci na zákazku dochádza k vyhotoveniu veci podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa. Prikladáme vám jej vzor.

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každá samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o zhotovení veci na zákazku (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 644 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Zhotovením veci sa na účely tejto zmluvy rozumie zhotovenie stavby – 4-izbového rodinného domu typu bungalov Eurolines 1234 na pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Púchov, obec Púchov, okres Púchov, zapísanom na liste vlastníctva č. 4321 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom ako pozemok registra C, parcelné číslo 222, o výmere 700 m2, a to podľa projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „vec“).
 2. Vec sa považuje za riadne odovzdanú od okamihu, kedy objednávateľ potvrdí prevzatie veci svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole.


Článok II.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto zmluvou zhotoviť pre objednávateľa vec špecifikovanú v bode 1. čl. I. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zhotovenú vec od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jej zhotovenie, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. IV. tejto zmluvy.


Článok III.

Zhotovenie a odovzdanie veci

 1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť pre objednávateľa vec na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní veci postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na zhotovovanie veci vzťahujú.
 2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť vec osobne, resp. prostredníctvom svojich kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. Zhotoviteľ nie je oprávnený dať vec na vlastnú zodpovednosť zhotoviť tretej osobe.
 3. Zhotoviteľ zhotoví dohodnutú vec samostatne a pri určení spôsobu zhotovenia veci je viazaný pokynmi objednávateľa.
 4. Zhotoviteľ je povinný obstarať materiál a iné prostriedky potrebné na zhotovenie veci. Kúpna cena tohto materiálu a prostriedkov je zahrnutá v cene za zhotovenie veci.
 5. zhotoviteľ je povinný zhotoviť vec najneskôr do 31.12.2015 a najneskôr v tento deň ju aj odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom vec zhotoviť a odovzdať aj pred týmto dátumom.
 6. Miestom odovzdania veci je Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika, teda bydlisko objednávateľa. So súhlasom objednávateľa môže zhotoviteľ vec objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom mieste.
 7. Pred odovzdaním zhotovenej veci je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť sa s ňou. V prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa so zhotovenou vecou požadovať jej ďalšiu úpravu, je zhotoviteľ povinný túto vykonať len vtedy, ak medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k dohode o primeranom zvýšení ceny za zhotovenie veci. Dohoda o zvýšení ceny za zhotovenie veci nie je však potrebná v prípade, ak má vec vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré je z tohto dôvodu povinný bezodplatne odstrániť.
 8. Prevzatie veci objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný vec odovzdať.


Článok IV.

Cena za zhotovenie veci

 1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate vo výške 100.000,- Eur (slovom: stotisíc Eur) bez DPH.
 2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za zhotovenie veci vzniká okamihom odovzdania veci.
 3. Cenu za zhotovenie veci zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa odovzdania veci, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa č.12345678/0900 vedený ČSOB, a.s.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Zhotoviteľ:                                                                                                        Objednávateľ:


_______________________                                                                                   _______________________

Jozef Novák                                                                                                     Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866