+421 905 341 866

Zmluva o združení

Zmluvou o združení sa niekoľko osôb môže združiť, aby spoločným pričinením dosiahli dojednaný účel. Prikladáme vám vzor, ktorý sme pre vás vyhotovili.

Zmluva o združení

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zmluvná strana 1“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zmluvná strana 2“)

     (zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako "zmluvná strana" )

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o združení (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Účel združenia

 1. Účelom združenia je vytvorenie podmienok pre efektívne poskytovanie služieb a vedenie iných obchodov v rozsahu, v ktorom sú jeho členovia oprávnení k podnikateľskej činnosti. Zúčastnené osoby sa preto zaväzujú spolupracovať pri dodávkach stavebných, tesárskych a klampiarskych práv v nasledujúcich stavebných a iných odboroch:
  1. murárske práce
  2. tesárske a pokrývačské práce
  3. klampiarske práce.
 2. Členovia združenia sa k dosiahnutiu čo najefektívnejšieho podnikania v uvedených odboroch zaväzujú:
  1. združovať prostriedky, ktoré sú potrebné k začatiu činnosti a to rovnakým dielom,
  2. neuskutočňovať bez vedomia a súhlasu ostatných členov žiadne obchody, ktoré by mohli konkurovať spoločnej činnosti,
  3. zaväzujú sa k mlčanlivosti o ich zámeroch, dodávateľoch a spôsobu práce. 


Článok II.

Názov združenia

Pri tejto spoločnej činnosti účastníci združenia budú používať názov – Združenie osôb MTK.


Článok III.

Sídlo združenia

Sídlom združenia je: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
 3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 20.01.2015                                                                                              Púchov, dňa 20.01.2015


Zmluvná strana 1:                                                                                                        Zmluvná strana 2:


_______________________                                                                                               _______________________

Jozef Novák                                                                                                                 Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866