+421 905 341 866

Zmluva o výhradnom predaji

Chcete, aby dodávateľ nedodával tovar inej osobe ako vám? V takomto prípade s ním môžete uzatvoriť výhradnú zmluvu, v ktorej sa dodávateľ zaväzuje, že určený tovar nebude dodávať v istej oblasti inej osobe ako vám. Vzor tejto zmluvy prikladáme.

Zmluva o výhradnom predaji

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „dodávateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „odberateľ“)

     (dodávateľ a odberateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o výhradnom predaji (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 745 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Dodávateľ je podnikateľom v oblasti hutníckeho materiálu, špecializuje sa na jeho predaj ako aj predaj ocele a nereze. Dodávateľ má záujem rozšíriť na území SR odbyt svojich produktov a z uvedeného dôvodu má záujem na nadviazaní spolupráce s odberateľom.


Článok II.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje, že nebude dodávať inej osobe ako odberateľovi hutnícky materiál, oceľ a nerez, a to v období od 01.02.2014 do 01.02.2016.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom dodávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a odberateľ obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                 Púchov, dňa 30.01.2015


Dodávateľ:                                                                                                       Odberateľ:


_______________________                                                                                  _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                        DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                      Peter Novák, konateľ

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866