+421 905 341 866

Zmluva o vklade

Zmluva o vklade vzniká medzi fyzickou alebo právnickou osobou a peňažným ústavom zložením vkladu v peňažnom ústave a jeho prijatím peňažným ústavom. Pripravili sme vám vzor.

Zmluva o vklade

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka v Púchove

     Sídlo: Hollého 852/16, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Zastúpená: Jozef Novák, riaditeľ

     (ďalej len „peňažný ústav“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „vkladateľ“)

     (peňažný ústav a vkladateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o vklade (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 778 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou vkladateľ vkladá peňažný vklad v peňažnom ústave vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur) a peňažný ústav sa zaväzuje vklad prijať.
  2. Vkladateľ má právo na úroky vo výške 2,5 % ročne.


Článok II.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom peňažný ústav obdrží jeden (1) rovnopis a vkladateľ obdrží jeden (1) rovnopis.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                          Púchov, dňa 30.01.2015


Peňažný ústav:                                                                                                         Vkladateľ:


____________________________                                                                                  _______________________

Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                                                      Peter Novák

Jozef Novák, riaditeľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866