+421 905 341 866

Zmluva o vedení účtovníctva

Ste povinný viesť účtovníctvo avšak túto záležitosť chcete zveriť inej osobe? Uzatvorte zmluvu o vedení účtovníctva, ktorej vzor vám prikladáme.

Zmluva o vedení účtovníctva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „objednávateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „dodávateľ“)

     (objednávateľ a dodávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o vedení účtovníctva (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je vedenie podvojného účtovníctva v rozsahu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania s nasledovnou špecifikáciou:
 • Spracovanie a predkontácia predložených dokladov,
 • Spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy,
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, evidencia vydaných, prijatých faktúr,
 • Evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH,
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zaúčtovanie odpisov majetku,
 • Spracovanie podkladov na inventarizáciu majetku,
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov,
 • Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane príslušných výkazov.


Článok II.

Odmena a jej splatnosť

 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe odmeňovania:
 • Mesačne za spracovanie účtovnej evidencie 50,- Eur (slovom: päťdesiat Eur)
 • Spracovanie účtovných dokladov 1,- Euro (slovom: jedno Euro) za položku v účtovnom denníku
 • Daňové priznanie k dani z príjmu PO 150,- Eur (slovom stopäťdesiat Eur) ročne.

  2. Splatnosť odmeny je na základe fakturácie a dohodnutá odmena bude uhradená odberateľom bezhotovostne na číslo účtu 1234678/0900 vedený v ČSOB, a.s. po obdržaní faktúry.


Článok III.

Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas s účinnosťou od 01.02.2015.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a dodávateľ obdrží jeden (1) rovnopis.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                      Púchov, dňa 30.01.2015


Objednávateľ:                                                                                                       Dodávateľ:


_______________________                                                                                      _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                            DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                          Peter Novák, konateľ

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866