+421 905 341 866

Zmluva o úvere

Potrebujete poskytnúť peňažné prostriedky? Pozrite si náš priložený vzor zmluvy o úvere.

Zmluva o úvere

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „veriteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „dlžník“)

     (veriteľ a dlžník spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o úvere (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje na žiadosť dlžníka poskytnúť dlžníkovi peňažné prostriedky (ďalej len „úver“) vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto Eur) a dlžník sa zaväzuje poskytnutý úver splatiť a zaplatiť vzájomne dohodnuté úroky vo výške 580,- Eur (slovom: päťstoosemdesiat Eur). Dlžník sa zaväzuje vrátiť peňažné prostriedky veriteľovi spolu vo výške 1.080 Eur (slovom: tisícosemdesiat Eur).

Článok II.

Spôsob čerpania a splácania úveru

  1. Úver bude dlžníkovi poskytnutý v hotovosti pri podpise tejto zmluvy. Dlžník svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie úveru v hotovosti v súlade s úverovou zmluvou.
  2. Dlžník sa zaväzuje splatiť úver v mesačných splátkach podľa splátkového kalendára.
  3. V prípade omeškania dlžníka so zaplatením úveru je veriteľ oprávnený od dlžníka požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,25 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do uhradenia dlžnej sumy.


Článok III.

Výška úroku

Dlžník sa za poskytnutie úveru zaväzuje zaplatiť veriteľovi úrok vo výške 580,- Eur (slovom: päťstoosemdesiat Eur).


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom veriteľ obdrží jeden (1) rovnopis a dlžník obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                      Púchov, dňa 30.01.2015


Veriteľ :                                                                                                  Dlžník:


_______________________                                                                       _______________________

Jozef Novák                                                                                          Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866