+421 905 341 866

Zmluva o úschove listinných cenných papierov

Touto zmluvou sa uschovávateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Pozrite si náš vyhotovený vzor.

Zmluva o úschove listinných cenných papierov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, a.s.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „uschovávateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, a.s.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „zložiteľ“)

     (uschovávateľ a zložiteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o úschove listinných cenných papierov (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 39 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou sa uschovávateľ zaväzuje prevziať 100 ks listinných cenných papierov od zložiteľa do samostatnej úschovy, a teda uložiť ich oddelene od listinných cenných papierov ostatných zložiteľov a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť uschovávateľovi za jeho činnosť odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.
  2. S listinnými cennými papiermi je počas úschovy oprávnený nakladať zložiteľ.


Článok II.

Odplata sprostredkovateľa

Zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť uschovávateľovi za úschovu listinných cenných papierov podľa tejto zmluvy odplatu vo výške 200,- Eur (slovom: dvesto Eur) mesačne, a to bezhotovostným prevodom na účet správcu č. 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s. V odplate je zahrnutá aj náhrada vynaložených nákladov.


Článok III.

Doba úschovy cenných papierov

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 02.01.2015 do 31.12.2015.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom uschovávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a zložiteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                       Púchov, dňa 02.01.2015


Uschovávateľ:                                                                                                       Zložiteľ:


_________________________________________                                                        _________________________________________

ABC, a.s.                                                                                                                 DEF, a.s.

Jozef Novák, predseda predstavenstva                                                             Peter Novák, predseda predstavenstva
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866