+421 905 341 866

Zmluva o úschove

Potrebujete dočasne uschovať hnuteľnú vec? Pozrite si náš vzor zmluvy o úschove, na základe ktorej vznikne zložiteľovi právo, aby uschovávateľ hnuteľnú vec, ktorú od zložiteľa prevzal do úschovy, riadne opatroval.

Zmluva o úschove

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „uschovávateľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zložiteľ“)

     (uschovávateľ a zložiteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o úschove (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 747 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou vzniká zložiteľovi právo, aby uschovávateľ hnuteľné veci, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. II. tejto zmluvy prevzaté od neho do úschovy riadne opatroval a po uplynutí doby úschovy sa zložiteľ zaväzuje uschovávateľovi zaplatiť odplatu.


Článok II.

Predmet úschovy

Zložiteľ dáva uschovávateľovi do úschovy tieto hnuteľné veci:

  • 1 ks LCD televízor značky SAMSUNG, výr. číslo: 1234
  • systém domáceho kina značky SAMSUNG, výr. číslo: 3456
  • notebook značky ASUS, výr. číslo: 7891


Článok III.

Doba úschovy

Zmluva o úschove sa uzatvára na dobu určitú, a to od 30.01.2015 do 30.04.2015, resp. do okamihu, kedy zložiteľ v súlade s touto zmluvou vyzve uschovávateľa, aby zložiteľovi veci vrátil


Článok IV.

Odplata

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za úschovu vo výške 100,- Eur (slovom: sto Eur), ktorá je splatná v hotovosti pri vrátení veci zložiteľovi. Súčasťou dohodnutej odmeny je aj úhrada nevyhnutne vynaložených nákladov na úschovu.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží uschovávateľ a jeden rovnopis obdrží zložiteľ.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 20.01.2015                                                                                             Púchov, dňa 20.01.2015


Uschovávateľ:                                                                                                             Zložiteľ:


_______________________                                                                                             _______________________

Jozef Novák                                                                                                                Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866