+421 905 341 866

Zmluva o úprave veci

Chcete vec upraviť tak, že sa mení jej povrch alebo vlastnosti? Môžete uzatvoriť zmluvu o úprave veci, ktorej vzor sme vyhotovili.

Zmluva o úprave veci

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o úprave veci (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Úpravou veci sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie povrchovej úpravy krbu v interiéry, ktorá spočíva aplikácii škrabanej omietky a mramoru (ďalej len „úprava“).


Článok II.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok, ktoré sú ustanovené v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa úpravu veci, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. I. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje upravenú vec od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanú úpravu dohodnutú cenu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.


Článok III.

Cena za úpravu veci

  1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie úpravy veci vo výške stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur), bez DPH.
  2. K cene za úpravu veci uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sa pripočíta DPH podľa aktuálne účinných právnych predpisov.
  3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za úpravu veci vzniká okamihom odovzdania upravenej veci. V prípade omeškania objednávateľa s prevzatím veci vzniká nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za úpravu odo dňa, kedy na prevzatie veci objednávateľa po prvý krát vyzval.
  4. Cenu za úpravu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa odovzdania veci, a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet zhotoviteľa vedený v ČSOB, a.s. č. účtu 123456789/0900.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a jeden (1) rovnopis obdrží objednávateľ.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                 Púchov, dňa 30.01.2015


Zhotovitieľ:                                                                                                      Objednávateľ:


_______________________                                                                                  _______________________

Jozef Novák                                                                                                    Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866