+421 905 341 866

Zmluva o uložení cenných papierov

Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Prikladáme vám jej vzor.

Zmluva o uložení cenných papierov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, a.s.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „opatrovateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, a.s.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „uložiteľ“)

     (opatrovateľ a uložiteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o uložení cenných papierov (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 42 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Opatrovateľ cenných papierov je obchodník s cennými papiermi, ktorý má povolenie na poskytovanie investičných služieb.


Článok II.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou sa opatrovateľ zaväzuje prevziať 100 ks listinných cenných papierov, aby ich uložil a spravoval a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť opatrovateľovi za jeho činnosť odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.
  2. Opatrovateľ je povinný uložiteľovi podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov.


Článok III.

Odplata opatrovateľa

Uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť opatrovateľovi za uloženie a spravovanie listinných cenných papierov podľa tejto zmluvy odplatu vo výške 200,- Eur (slovom: dvesto Eur) mesačne, a to bezhotovostným prevodom na účet správcu č. 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s. V odplate je zahrnutá aj náhrada vynaložených nákladov.


Článok IV.

Doba uloženia cenných papierov

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 02.01.2015 do 31.12.2015.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom opatrovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a uložiteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                              Púchov, dňa 02.01.2015


Opatrovateľ:                                                                                                                 Uložiteľ:


________________________________________                                                               ________________________________________

ABC, a.s.                                                                                                                      DEF, a.s.

Jozef Novák, predseda predstavenstva                                                                  Peter Novák, predseda predstavenstva
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866