+421 905 341 866

Zmluva o ubytovaní

Chcete sa prechodne ubytovať v ubytovacom zariadení? Po uzatvorení zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu alebo na dobu vyplývajúcu z účelu ubytovania v zariadení na to určenom. Pripravili sme pre vás vzor tejto zmluvy.

Zmluva o ubytovaní

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „ubytovateľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (ubytovateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o ubytovaní (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť prechodné ubytovanie pre objednávateľa v zariadení ubytovateľa, ktoré sa nachádza v Púchove na Veselej 12, a to samostatnú izbu s vlastným WC, umývadlom, sprchou a zariadenou kuchynkou v období od 01.07.2015 do 30.11.2015.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ubytovateľovi za každý aj začatý mesiac ubytovania odplatu vo výške 200,- Eur (slovom: dvesto Eur), a to vždy do pätnásteho (15) dňa v mesiaci, v ktorom objednávateľ bol ubytovaný v zariadení ubytovateľa.

´

Článok II.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží ubytovateľ a jeden (1) rovnopis obdrží objednávateľ.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 25.06.2015                                                                                  Púchov, dňa 25.06.2015


Ubytovateľ:                                                                                                       Objednávateľ:


_______________________                                                                                   _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                         Peter Novák

Jozef Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866