+421 905 341 866

Zmluva o sprostredkovaní predaja cenných papierov

Chcete predať cenné papiere prostredníctvom sprostredkovateľa? Vyhotovili sme pre vás vzor zmluvy o sprostredkovaní predaja cenných papierov.

Zmluva o sprostredkovaní predaja cenných papierov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „sprostredkovateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „záujemca“)

     (sprostredkovateľ a záujemca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)


sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o sprostredkovaní predaja cenných papierov (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 37 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje vyvíjať činnosť, ktorá smeruje k vytvoreniu príležitosti pre záujemcu, aby mal záujemca príležitosť najneskôr do 30.03.2015 predať na burze cenných papierov 1000 ks akcií spoločnosti Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo , 824 12 Bratislava, IČO: 31322832, za predajnú cenu minimálne 30,- Eur (slovom: tridsať Eur) za jednu akciu a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi za jeho činnosť zaplatiť odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.
  2. Povinnosti sprostredkovateľa podľa bodu 1. tohto článku sa budú považovať za splnené dňom, kedy sprostredkovateľ predloží záujemcovi nasledujúce: písomný návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy o odplatnom prevode akcií, určených v bode 1. tohto článku a za podmienok v ňom stanovených s uvedením tridsať (30) dňovej lehoty na prijatie návrhu.


Článok II.

Odplata sprostredkovateľa

Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za sprostredkovanie predaja akcií podľa tejto zmluvy províziu vo výške 5,- Eur (slovom: päť Eur) za každú akciu, ktorej predaj sprostredkovateľ pre záujemcu zabezpečí, a to do tridsať (30) dní od splnenia povinnosti sprostredkovateľom tak, ako je uvedené v bode 2. čl. 1 tejto zmluvy. V provízii je zahrnutá aj náhrada vynaložených nákladov.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom sprostredkovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a záujemca obdrží jeden (1) rovnopis.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                              Púchov, dňa 02.01.2015


Sprostredkovateľ:                                                                                                        Záujemca:


_______________________                                                                                              _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                                    DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                                  Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866