+421 905 341 866

Zmluva o správe cenných papierov

Chcete, aby vaše cenné papiere spravoval iný subjekt? Môže ním byť obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár cenných papierov. Prikladáme vám vzor zmluvy o správe cenných papierov.

Zmluva o správe cenných papierov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, a.s.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „správca“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, a.s.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „majiteľ“)

     (správca a majiteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o správe cenných papierov (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 41 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Správca cenných papierov je obchodník s cennými papiermi, ktorý má povolenie na poskytovanie investičných služieb.


Článok II.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa správca zaväzuje po dobu trvania zmluvy, že bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cennými papiermi majiteľa a majiteľ sa zaväzuje zaplatiť správcovi za jeho činnosť odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.


Článok III.

Odplata správcu

Majiteľ sa zaväzuje zaplatiť správcovi za správu cenných papierov podľa tejto zmluvy odplatu vo výške 200,- Eur (slovom: dvesto Eur) mesačne, a to bezhotovostným prevodom na účet správcu č. 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s. V odplate je zahrnutá aj náhrada vynaložených nákladov.


Článok IV.

Doba správy cenných papierov

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 02.01.2015 do 31.12.2015.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom správca obdrží jeden (1) rovnopis a majiteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                      Púchov, dňa 02.01.2015


Správca:                                                                                                                Majiteľ:


_________________________________________                                                      _______________________________________

ABC, a.s.                                                                                                               DEF, a.s.

Jozef Novák, predseda predstavenstva                                                           Peter Novák, predseda predstavenstva
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866