+421 905 341 866

Zmluva o prevzatí dlhu

Chcete prebrať dlh a nastúpiť na miesto pôvodného dlžníka? V prípade súhlasu veriteľa, je možné prevzatie dlhu. Vzor prevzatia dlhu vám prikladáme.

Zmluva o prevzatí dlhu

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „pôvodný dlžník“)


2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „preberajúci dlžník“)

a

3/ Meno a priezvisko: Ján Malý, rod. Malý

     Bydlisko: Námestie slobody 11, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 02.02.1990

     Rodné číslo: 900202/123

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „veriteľ“)

     (pôvodný dlžník, preberajúci dlžník a veriteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o prevzatí dlhu (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 531 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 02.01.2015 medzi pôvodným dlžníkom ako kupujúcim a veriteľom ako predávajúcim, dlhuje pôvodný dlžník veriteľovi sumu vo výške kúpnej ceny, teda vo výške 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).


Článok II.

Predmet zmluvy

  1. Dňom podpísania tejto zmluvy nový dlžník preberá dlh uvedený čl. I. tejto zmluvy od pôvodného dlžníka a stáva sa dlžníkom veriteľa.
  2. Veriteľ svojím podpisom vyjadruje súhlas s prevzatím dlhu podľa bodu 1. čl. II tejto zmluvy.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
  3. Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží pôvodný dlžník, jeden (1) rovnopis obdrží preberajúci dlžník a jeden (1) rovnopis obdrží veriteľ.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Pôvodný dlžník:                                                                                                Preberajúci dlžník:


_______________________                                                                                   _______________________

Jozef Novák                                                                                                      Peter NovákVeriteľ:


______________________

Ján MalýNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866