+421 905 341 866

Zmluva o prevode akcií

Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy. Jej vzor vám prikladáme.

Zmluva o prevode akcií

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, a.s.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „predávajúci")

a

2/ Obchodné meno: DEF, a.s.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, predseda predstavenstva

     (ďalej len „kupujúci“)

     (predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o prevode akcií (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

  1. Predávajúci a kupujúci sú akcionármi akciovej spoločnosti XYZ, a.s. so sídlom Námestie slobody 10, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 45 896 632, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 45678/R.
  2. Predávajúci je majiteľom a držiteľom listinných akcií na meno v počte 5 ks v celkovej menovitej hodnote 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur).
  3. Celkový počet vydaných akcií tejto emisnej spoločnosti XYZ, a.s. je 10 ks. Menovitá hodnota jednej akcie je 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur). Akcie sú vydané ako kmeňové akcie v podobe listinného cenného papiera na meno.


Článok II.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho cenné papiere, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 2. tohto článku so všetkými právami, ktoré sú s nimi spojené a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.Prevádzané cenné papiere:Emitent: XYZ, a.s., so sídlom Námestie slobody 10, 020 01 Púchov, SRPoradové číslo: 1-5Druh: kmeňové akcieForma: na menoPodoba: listinnéMenovitá hodnota 1 akcie: 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc Eur)Počet akcií: 5 ks(ďalej len „predmetné akcie“).
  2. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetných akcií a je oprávnený s nimi voľne disponovať.


Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška dohodnutej kúpnej ceny za predmetné akcie, ktorú zaplatí kupujúci predávajúcemu je vo výške 15.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).
  2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena, ktorá je uvedená v bode 1. tohto článku bude uhradená kupujúcim do tridsiatich (30) dní po podpísaní tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na č. účtu predávajúceho 12345678/0900, vedený v ČSOB, a.s.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom predávajúci obdrží jeden (1) rovnopis a kupujúci obdrží jeden (1) rovnopis.
  2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                                                 Púchov, dňa 02.01.2015


Predávajúci:                                                                                                                     Kupujúci:______________________________________                                                                       ________________________________________

ABC, a.s.                                                                                                                           DEF, a.s.

Jozef Novák, predseda predstavenstva                                                                       Peter Novák, predseda predstavenstva
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866