+421 905 341 866

Zmluva o preprave nákladu

Potrebujete prepraviť zásielku do určitého miesta a odovzdať ju príjemcovi? Pripravili sme pre vás vzor zmluvy o preprave nákladu.

Zmluva o preprave nákladu

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „dopravca“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „odosielateľ“)

     (dopravca a odosielateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o preprave nákladu (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 765 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa dopravca zaväzuje prepraviť pre odosielateľa drevené laty s rozmermi 40x60 mm, dĺžkou 2 m, 300 ks, v hodnote 267,- Eur (slovom: dvestošesťdesiatsedem Eur) (ďalej len „zásielka“) a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi za prepravu odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.


Článok II.

Špecifikácia miesta odoslania a miesta určenia

Dopravca sa zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku, ktorá je vymedzená v čl. I. tejto zmluvy z miesta odoslania, ktorým sú priestory odosielateľa, nachádzajúce sa na Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika do priestorov príjemcu nachádzajúcich sa na P. O. Hviezdoslava 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika.


Článok III.

Prepravné

  1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za prepravu zásielky, t. j. na prepravnom vo výške 150,- Eur (slovom: stopäťdesiat Eur).
  2. Dohodnuté prepravné bude zaplatené po vykonaní prepravy, a to bezhotovostným prevodom na č. účtu dopravcu 12345678/0900, vedený v ČSOB, a.s.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží dopravca a jeden (1) rovnopis obdrží odosielateľ.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                       Púchov, dňa 30.01.2015


Dopravca:                                                                                                              Odosielateľ:


_______________________                                                                                       _______________________

Jozef Novák                                                                                                         Peter Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866