+421 905 341 866

Zmluva o pôžičke

V prípade zmluvy o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Ak chcete uzatvoriť tento zmluvný typ, pomôže vám náš vzor zmluvy o pôžičke.

Zmluva o pôžičke

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „veriteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „dlžník“)

     (veriteľ a dlžník spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pôžičke (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje dlžníkovi požičať peňažné prostriedky vo výške 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur) a dlžník sa zaväzuje veriteľovi záväzok v dohodnutej lehote vrátiť.


Článok II.

Spôsob poskytnutia pôžičky

  1. Pôžička vo výške uvedenej v čl. I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi pred podpisom tejto zmluvy v hotovosti. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.


Článok III.

Vrátenie dlhu

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorázovo v lehote do 15.05.2015.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi v hotovosti v mieste bydliska veriteľa.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží veriteľ a jeden (1) rovnopis obdrží dlžník.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Veriteľ:                                                                                                              Dlžník:


_______________________                                                                                  _______________________

Jozef Novák                                                                                                     Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866