+421 905 341 866

Zmluva o postúpení pohľadávky - odplatne

Pokiaľ ako veriteľ chcete postúpiť svoju pohľadávku, ktorú máte voči dlžníkovi inému subjetku, môžete využiť postúpenie pohľadávky a postupovať podľa vzoru, ktorý sme pre vás pripravili

Zmluva o postúpení pohľadávky

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „postupca“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „postupník“)

     (postupca a postupník spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o postúpení pohľadávky (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

  1. Dňa 02.01.2015 bola medzi postupcom ako predávajúcim a Jánom Malým, ako kupujúcim (ďalej len „dlžník“) uzatvorená kúpna zmluva.
  2. Na základe kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku postupca po dodaní objednaného tovaru vystavil dlžníkovi dňa 08.01.2015 faktúru číslo 12345/15 na sumu 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur) s dátumom splatnosti 15.01.2015. Dlžník z uvedenej faktúry číslo 12345/15 uhradil postupcovi peňažnú čiastku vo výške 6.000,- Eur (slovom: šesťtisíc Eur).
  3. Ku dňu podpisu tejto zmluvy má postupca voči dlžníkovi pohľadávku vo výške 4.000,- Eur (slovom: štyritisíc Eur).
  4. Podľa bodu 3. čl. III. kúpnej zmluvy uvedenej v bode 1. tohto článku v prípade omeškania dlžníka so zaplatením kúpnej ceny dlžník je povinný zaplatiť postupcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý, a to aj začatý deň omeškania.


Článok II.

Predmet zmluvy

  1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok postupcu postúpiť postupníkovi pohľadávku špecifikovanú v bode 3. čl. I. tejto zmluvy vo výške 4.000,- Eur (slovom: štyritisíc Eur) vzniknutú z titulu čiastočného neuhradenia faktúry uvedenej v bode 2. čl. I. tejto zmluvy(ďalej len „pohľadávka“) a záväzok postupníka pohľadávku prevziať a uhradiť postupcovi odplatu podľa čl. III. tejto zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.
  2. Zmluvné strany berú na vedomie, že spolu s pohľadávkou prechádza z postupcu na postupníka aj jej príslušenstvo - úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne zo sumy 10.000,- Eur (slovom: desaťtisíc Eur) od 15.01.2015 až do zaplatenia, ako aj všetky práva spojené s touto pohľadávkou.


Článok III.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli cenu za postúpenie pohľadávky vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur), ktorá je splatná v deň podpísania tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na č. účtu postupcu 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
  3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží postupca a jeden (1) rovnopis obdrží postupník.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Postupca:                                                                                                          Postupník:


_______________________                                                                                   _______________________

Jozef Novák                                                                                                     Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866