+421 905 341 866

Zmluva o poistení osoby

Chcete sa dať poistiť pre prípad úrazu, smrti alebo dovŕšenia určitého veku? Pozrite si náš vzor zmluvy o poistení osôb.

Zmluva o poistení osoby

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „poistník“)

a

2/ Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

     Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika

     IČO: 00 151 700

     Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

     (ďalej len „poisťovateľ“)

     (poistník a poisťovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poistení osoby (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet a rozsah poistenia

 1. Predmetom poistenia je úrazové poistenie poistenej osoby počas výkonu práce v spoločnosti ABC, s.r.o. so sídlom Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 123456/R, a to v nasledujúcom rozsahu:
 • pre prípad smrti v dôsledku úrazu,
 • pre prípad trvalých následkov úrazu,
 • Denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu.

   2. Poistenie sa uzatvára v rozsahu ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie, ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej súčasť.

   3. Poistník a poisťovateľ sa dohodli, že poistník bude zároveň poistený.


Článok II.

Poistná doba

 1. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 02.01.2015 do 02.01.2016.
 2. Poistenie pre poisteného začína okamihom nástupu do práce, najskôr však dňom účinnosti tejto zmluvy, teda od 6:00 hod. a končí okamihom skončenia pracovného času, teda o 14:00 hod.


Článok III.

Poistné, splatnosť poistného a spôsob úhrady poistného

 1. Celková výška ročného poistného je vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur). Poistné za splátku poistného je 250,- Eur (slovom: dvestopäťdesiat Eur).
 2. Poistné je splatné 02.01., 01.04., 01.08., 01.12. každého roka. Poistné za prvú splátku v prvom poistnom období je splatné 02.01.2015.
 3. Poistník uhrádza poistné bezhotovostným prevodom na účet poisťovne č. 12345678/0900, vedený ČSOB, a.s.


Článok IV.

Zaručená poistná suma a poistné

 1. Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie vo výške podľa nasledujúcich ustanovení:
 • V prípade smrti v dôsledku úrazu poistného sumu 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur),
 • V prípade, ak úraz zanechá poistenému trvalé následky, sumu zodpovedajúcu trvalým následkom, najviac sumu 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur),
 • Denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu vo výške 2,- Eur (slovom: dve Eurá).

    2. Výška poistného na osobu na jeden mesiac je 100,- Eur (slovom: sto Eur).


Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Pre poistenie dojednané touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie.
 2. Výška odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončení zmluvy sa v súlade s Občianskym zákonníkom dojednáva na 0,- Eur.
 3. Poistník, ktorý je zároveň poisteným sa nepodieľa na výnosoch poisťovateľa.
 4. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                              Púchov, dňa 02.01.2015


Poistník:                                                                                                        Poisťovateľ:


_______________________                                                                               ____________________________________

Jozef Novák                                                                                                 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866