+421 905 341 866

Zmluva o poistení majetku

Chcete poistiť majetok napríklad pre prípad jeho poškodenia, straty či odcudzenia? Pripravili sme pre vás vzor zmluvy o poistení majetku.

Zmluva o poistení majetku

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „poistník“)

a

2/ Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

     Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika

     IČO: 00 151 700

     Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

     (ďalej len „poisťovateľ“)

    (poistník a poisťovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poistení majetku (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku s dňom účinnosti od 02.01.2010, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy.


Článok II.

Predmet poistnej zmluvy

Poistník a poisťovateľ uzatvárajú túto poistnú zmluvu na poistenie majetku. Poistník a poisťovateľ sa dohodli, že poistník bude zároveň poistený.


Článok III.

Rozsah poistenia

 1. Poistná zmluva sa vzťahuje na poistenie majetku poistníka na:
 • poistenie majetku proti komplexnému živelnému riziku,
 • poistenie proti krádeži a vandalizmu,
 • poistenie proti poškodeniu skla.


Článok IV.

Miesto poistenia a doba trvania poistenia

 1. Miestom poistenia je rodinný dom poisťovateľa.
 2. Doba trvania poistenia je od 02.01.2015 do 02.01.2020.


Článok V.

Poistné, splatnosť poistného a spôsob úhrady poistného

 1. Celková výška ročného poistného je vo výške 1.463,- Eur (slovom: tisícštyristošesťdesiattri Eur). Poistné za splátku poistného je 365,75 Eur (slovom: tristošesťdesiatpäť Eur a sedemdesiatpäť eurocentov).
 2. Poistné je splatné 02.01., 01.04., 01.08., 01.12. každého roka. Poistné za prvú splátku v prvom poistnom období je splatné 02.01.2015.
 3. Poistník uhrádza poistné bezhotovostným prevodom na účet poisťovne č. 12345678/0900, vedený ČSOB, a.s.


Článok VI.

Poistenie proti komplexnému živelnému riziku

 1. Prehľad o poistenom majetku, poistnej sume a poistnom proti komplexnému živelnému riziku.

Por. číslo                          Predmet poistenia                               Poistná suma                             Poistná sadzba                            Poistné

1.                                       Nehnuteľný majetok                            20.000.000,-€                               0,070 %o                                       1.400,- €

2.                                       Hnuteľný majetok                                                  0,- €

Poistná suma spolu:                                                                     20.000.000,- €

Poistné spolu:                                                                                                                                                                                              1.400,- €


 2. Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami poisťovne. Rozsah poistenia bude upravený podľa štandardných všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní poisťovne, pričom musí obsahovať najmenej poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia:

 • požiarom,
 • výbuchom,
 • úderom blesku,
 • víchricou,
 • povodňou alebo záplavou,
 • ľadovcom a krupobitím,
 • náhlym zosúvaním pôdy. 


Článok VII.

Poistenie proti krádeži a vandalizmu

 1. Prehľad o poistnej sume a poistnom za riziko krádež a vandalizmus.

Por. číslo                          Predmet poistenia                               Poistná suma                             Poistná sadzba                            Poistné

1.                                       Krádež                                                    5.000,-€                                        1,500 %o                                        7,50 €

2.                                       Vandalizmus                                         5.000,- €                                        1,500 %o                                        7,50 €

Poistná suma spolu:                                                                    10.000,- €

Poistné spolu:                                                                                                                                                                                                15,- €


    2. Rozsah poistenia bude upravený podľa štandardných všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní poisťovne, pričom musí obsahovať najmenej poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia:

 • krádežou,
 • krádežou vlámaním,
 • lúpežou,
 • vandalizmom – vnútorným, vonkajším.


Článok VIII.

Poistenie proti poškodeniu skla

Prehľad o poistnej sume a poistnom za riziko poškodenie skla.

Por. číslo                          Predmet poistenia                               Poistná suma                             Poistná sadzba                            Poistné

1.                                        Poškodenie skla                                   2.000,- €                                      24,00 %o                                        48,- €

Poistná suma spolu:                                                                       2.000,- €

Poistné spolu:                                                                                                                                                                                               48,- €


Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
 2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 02.01.2015                                                                          Púchov, dňa 02.01.2015


Poistník:                                                                                                   Poisťovateľ:


_______________________                                                                          ____________________________________

Jozef Novák                                                                                            Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866