+421 905 341 866

Zmluva o oprave veci

Potrebujete opraviť vec, a teda odstrániť jej vady či následky poškodenia alebo účinky opotrebenia. Pozrite si náš vzor zmluvy o oprave veci.

Zmluva o oprave veci

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o oprave veci (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Opravou veci sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie opravy osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia, rok výroby 2009, EVČ PU123BC, VIN ABC12345678DE, ktorá spočíva v generálnej oprave motora, a to vrátane kompletnej opravy kľukovej hriadele, výbrusov valcov, výmeny ložísk, tesnení, rozvodov, spojky ako aj ďalších ostatných opotrebovaných dielov v závislosti od miery ich opotrebovania (ďalej len „oprava“).


Článok II.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok, ktoré sú ustanovené v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa opravu veci, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. I. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje opravenú vec od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanú opravu dohodnutú cenu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. III. tejto zmluvy.


Článok III.

Cena za opravu veci

  1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie opravy veci vo výške stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 500,- Eur (slovom: päťsto Eur), bez DPH.
  2. K cene za opravu veci uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sa pripočíta DPH podľa aktuálne účinných právnych predpisov.
  3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za opravu veci vzniká okamihom odovzdania opravenej veci. V prípade omeškania objednávateľa s prevzatím veci vzniká nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za opravu odo dňa, kedy na prevzatie veci objednávateľa po prvý krát vyzval.
  4. Cenu za opravu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania veci, a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet zhotoviteľa vedený v ČSOB č. účtu 123456789/0900.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a jeden (1) rovnopis obdrží objednávateľ.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                              Púchov, dňa 30.01.2015


Zhotovitieľ:                                                                                                   Objednávateľ:


_______________________                                                                               _______________________

Jozef Novák                                                                                                  Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866