+421 905 341 866

Zmluva o obstaraní zájazdu

Chystáte sa na dovolenku? S cestovnou kanceláriou uzatvoríte zmluvu o obstaraní zájazdu. Pripravili sme pre vás jej vzor.

Zmluva o obstaraní zájazdu

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o., cestovná kancelária

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „obstarávateľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (obstarávateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 741a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať zájazd č. 1234, Turecko – Alanya – Avsallar, hotel Incekum SU ***** v termíne od 02.06.2015 do 09.06.2015 (8 pobytových dní), 2- lôžková izba, stravovanie all inclusive, letecky z Bratislavy (ďalej len „zájazd“) a objednávateľ sa zaväzuje obstarávateľovi zaplatiť dohodnutú cenu.


Článok II.

Cena zájazdu

  1. Zmluvnými stranami bola dohodnutá cena za zájazd:

                                                    Cena za 1 osobu                                       Počet osôb                                                   Spolu

Základná cena                          1.000,- €                                                     1 osoba                                                         1.000,- €

Príplatky – doprava letecky       170,- €                                                      1 osoba                                                            170,- €

Cest. poistenie Komfort            ´  10,- €                                                      1 osoba                                                              10,- €

2. Celková cena zájazdu je 1.180,- Eur (slovom: tisícstoosemdesiat Eur). V cene je zahrnuté 7x ubytovanie so službami all inclusive,      transfer, služby delegáta. ´

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť pri podpise zmluvy preddavok vo výške 30 % z ceny zájazdu, teda vo výške 354,-     Eur (slovom: tristopäťdesiatštyri Eur) bezhotovostným prevodom na č. účtu obstarávateľa 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zostatok preddavku vo výške 826,- eur (slovom: osemstodvadsaťšesť Eur) na č. účtu obstarávateľa 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s. najneskôr do 20.05.2015.


Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU ABC, s.r.o., katalóg CK a ďalšie informačné materiály ako aj doklad o poistení dodávateľa proti úpadku cestovnej kancelárie.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                      Púchov, dňa 30.01.2015


Obstarávateľ:                                                                                                       Objednávateľ:


_______________________                                                                                       _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                             Peter Novák

Jozef Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866