+421 905 341 866

Zmluva o obchodnom zastúpení

Podnikáte v oblasti, ktorú chcete rozšíriť na území Slovenskej republiky a chcete zvýšiť odbyt svojich produktov? V tomto prípade môžete nadviazať spoluprácu s obchodným zástupcom a uzatvoriť s ním zmluvu o obchodnom zastúpení, ktorej vzor sme pre vás pripravili.

Zmluva o obchodnom zastúpení

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „obchodný zástupca“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

    Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

    Zastúpená: Peter Novák, konateľ

    (ďalej len „zastúpený“)

    (obchodný zástupca a zastúpený spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o obchodnom zastúpení (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

  1. Zastúpený je podnikateľom v oblasti hutníckeho materiálu, špecializuje sa na jeho predaj ako aj predaj ocele, nereze a špeciálnych produktov. Zastúpený má záujem rozšíriť na území SR odbyt svojich produktov a z uvedeného dôvodu má záujem na nadviazaní spolupráce s obchodný zástupcom.
  2. Obchodný zástupca je podnikateľom zaoberajúcim sa sprostredkovaním obchodov v rôznych oblastiach podnikania a má dostatočné skúsenosti v danej oblasti.


Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyvíjanie činnosti obchodného zástupcu smerujúcej k uzavieraniu kúpnych zmlúv s tretími osobami, predmetom ktorých bude hutnícky materiál špecifikovaný v prílohe č. 1. tejto zmluvy, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Činnosť obchodného zástupcu spočíva predovšetkým vo vyhľadávaní záujemcov na uzavretie týchto zmlúv, ako aj ich dojednávanie.


Článok III.

Provízia za obchodné zastúpenie

  1. Zmluvné strany sa dohodli na provízii pre obchodného zástupcu vo výške 20 % z celkovej hodnoty sprostredkovaného obchodu podľa podmienok ustanovených v tejto zmluve. Dojednaná provízia v sebe zahŕňa aj náklady obchodného zástupcu súvisiace s jeho činnosťou podľa čl. II. tejto zmluvy.
  2. Nárok na dohodnutú províziu vzniká obchodnému zástupcovi v prípade, ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zastúpeným a treťou osobou na základe činnosti obchodného zástupcu a zastúpenému bude treťou osobou zaplatená kúpna cena.
  3. Nárok na zaplatenie obchodnej provízie podľa bodu 1. a 2. tohto článku vzniká obchodnému zástupcovi do pätnásť (15) dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny, resp. jej časti treťou osobou zastúpenému.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom obchodný zástupca obdrží jeden (1) rovnopis a zastúpený obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                            Púchov, dňa 30.01.2015


Obchodný zástupca:                                                                                  Zastúpený:


_______________________                                                                              _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                    DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                  Peter Novák, konateľ

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866