+421 905 341 866

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Chcete vykonávať podnikateľskú činnosť, avšak nemáte priestor, v ktorom by ste ju prevádzkovali. V takomto prípade môžete uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej vzor sme pre vás pripravili.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín

     Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „nájomca“)

     (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenie

Prenajímateľ je vlastníkom nebytového priestoru – jednopodlažnej administratívnej budovy o výmere 300 m2 nachádzajúcej sa v objekte spoločnosti ABC, s.r.o. na Veselej 12, 020 01 Púchov, súpisné číslo 1234/12, na pozemku parc. č. 235, zapísanom katastrom nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanom na liste vlastníctva č. 4563, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov.


Článok II.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať na dočasné užívanie nebytový priestor uvedený v čl. I. tejto zmluvy nájomcovi na účel uvedený v čl. III. tejto zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.


Článok III.

Účel nájmu

Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory uvedené v čl. I. tejto zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to pre svoju podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom činnosti uvedenom v obchodnom registri, najmä na kancelárske účely.


Článok IV.

Nájomné

  1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu vo výške 700,- Eur (slovom: sedemsto Eur). Nájomné je splatné mesačne a to vopred najneskôr do pätnásteho (15) dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu príslušnému mesiacu. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa.
  2. Skutočná výška plnení spojených s užívaním nebytového priestoru bude určená na základe ročného zúčtovania.
  3. Plnenia spojené s užívaním nebytového priestoru sú najmä plnenia poskytnuté za účelom riadneho užívania nebytového priestoru, a to dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, dodávka elektrickej energie, plynu, prípadne iných energií, vodné, stočné, spolu s úhradou za prenájom elektromeru, ako i iných meracích zariadení, ktoré je povinný prenajímateľ platiť.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch rovnopisoch (2), prenajímateľ obdrží jeden (1) rovnopis a nájomca obdrží jeden (1) rovnopis.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                                  Púchov, dňa 30.01.2015


Prenajímateľ:                                                                                                                   Nájomca:


_______________________                                                                                                   _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                                         DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                                       Peter Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866