+421 905 341 866

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Pokiaľ potrebujete dočasne využívať dopravný prostriedok, pre tento prípad pre vás prikladáme vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „nájomca“)

     (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok, ktorý je špecifikovaná v bode 2. tohto článku, motorové vozidlo na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi odplatu, ktorá je špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.
  2. Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo: Škoda Octavia, rok výroby 2009, EVČ PU123BC, VIN ABC12345678DE.


Článok II.

Nájomné

Na základe dohody zmluvných strán je výška mesačného nájmu za predmetné vozidlo dohodnutá na 300,- Eur (slovom: tristo Eur), a to bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa vedený v ČSOB, č. účtu: 12345678/0900.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom prenajímateľ obdrží jeden (1) rovnopis a nájomca obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                            Púchov, dňa 30.01.2015


Prenajímateľ:                                                                                                              Nájomca:


_______________________                                                                                              _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                                    DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                                  Peter Novák, konateľ

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866