+421 905 341 866

Zmluva o kúpe prenajatej veci

Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve, prípadne po jej uzatvorení dohodnúť na tom, že nájomca je oprávnený v stanovenom čase prenajatú vec kúpiť. Pre tento prípad pre vás prikladáme vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci.

Zmluva o kúpe prenajatej veci

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák, podnikateľ

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Považská Bystrica pod č. 1234

     (ďalej len „nájomca“)

     (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o kúpe prenajatej veci (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 489 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Predmetom zmluvy je nájom spojený s následným nadobudnutím vlastníckeho práva k prenajatej veci, ktorou je osobný automobil značky Škoda Octavia, rok výroby 2009, EVČ PU123BC, VIN ABC12345678DE.
  2. Touto zmluvou sa zmluvné strany dojednali, že nájomca môže počas doby trvania nájmu prenajatú vec kúpiť.


Článok II.

Výška nájmu

Splátky nájomného je nájomca povinný platiť prenajímateľovi vo výške 100,- Eur (slovom: sto Eur) za každý kalendárny mesiac trvania zmluvy, a to vždy do pätnásteho (15) dňa kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet prenajímateľa, č. účtu: 12345678/0000, vedený ČSOB, a.s.


Článok III.

Doba trvania nájmu

Nájom medzi prenajímateľom a nájomcom sa dojednáva na dobu od 01.02.2015 do 31.05.2015.


Článok IV.

Prechod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k prenajatým hnuteľným veciam prechádza na nájomcu okamihom doručenia písomného oznámenia nájomcu prenajímateľovi, že uplatňuje svoje právo na kúpu prenajatej veci.


Článok V.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží prenajímateľ a jeden (1) rovnopis obdrží nájomca.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                           Púchov, dňa 30.01.2015


Prenajímateľ:                                                                                            Nájomca:


_______________________                                                                           _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                 Peter Novák

Jozef Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866