+421 905 341 866

Zmluva o kontrolnej činnosti

Potrebujete nestranne zistiť stav určitej veci alebo overiť výsledok určitej činnosti? Môžete využiť náš vzor zmluvy o kontrolnej činnosti.

Zmluva o kontrolnej činnosti

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „vykonávateľ kontroly“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „objednávateľ kontroly“)

     (vykonávateľ kontroly a objednávateľ kontroly spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o kontrolnej činnosti (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonať nestranné zistenie stavu osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia, rok výroby 2009, EVČ PU123BC, VIN ABC12345678DE (ďalej len „motorové vozidlo“) a vydať o vykonanom zisťovaní stavu motorového vozidla kontrolné osvedčenie a objednávateľ kontroly sa zaväzuje vykonávateľovi kontroly zaplatiť odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.


Článok II.

Výška a splatnosť odplaty

  1. Odplata za výkon kontrolnej činnosti bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto Eur).
  2. Dohodnutá odplata bude vykonávateľom kontroly fakturovaná po uskutočnení kontrolnej činnosti, pričom faktúra je splatná do pätnásť (15) dní od jej doručenia objednávateľovi kontroly.
  3. V dohodnutej odplate je zahrnutá aj náhrada nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli pri vykonaní kontroly.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom vykonávateľ kontroly obdrží jeden (1) rovnopis a objednávateľ kontroly obdrží jeden (1) rovnopis.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                Púchov, dňa 30.01.2015


Vykonávateľ kontroly:                                                                   Objednávateľ kontroly:


_______________________                                                                 _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                       DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                     Peter Novák, konateľ

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866