+421 905 341 866

Zmluva o finančnej zábezpeke

Chcete preukázať svoj záujem o určitú vec? Môžete zložiť napríklad finančnú zábezpeku. Prikladáme vám jej vzor.

Zmluva o finančnej zábezpeke

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „vyhlasovateľ obchodnej verenej súťaže“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „účastník súťaže“)

     (vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže a účastník súťaže spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o finančnej zábezpeke (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej zábezpeky účastníkom súťaže na účet vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže, za účelom preukázania riadneho záujmu o uzavretie zmluvy, ktorá je predmetom vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku, katastrálne územie Púchov, list vlastníctva č. 1234:

Pozemky:

 • pozemok KN-C parc. č. 1234/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m2,
 • pozemok KN-C parc. č. 1234/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2,
 • pozemok KN-C parc. č. 1234/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 722 m2. 


Článok II.

Výška a splatnosť finančnej zábezpeky

 1. Účastník súťaže je povinný splatiť finančnú zábezpeku vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) bezhotovostným prevodom na účet vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže č. 12345678/0900, vedený ČSOB, a.s.
 2. Zábezpeka musí byť poukázaná na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň uzávierky obchodnej verejnej súťaže. Za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky odpísané z účtu uchádzača.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ je povinný účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži neúspešný, vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bezodkladne, najneskôr do dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa schválenia výsledkov súťaže generálnym riaditeľom prevodom na účet súťažiteľa.
 2. Pri zrušení súťaže je vyhlasovateľ povinný každému účastníkovi súťaže vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bezodkladne, najneskôr do dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa zrušenia súťaže prevodom na účet súťažiteľa.
 3. Účastníkovi, ktorý bol v obchodnej verejnej súťaži úspešný, sa zaplatená finančná zábezpeka vráti prevodom na jeho účet pri uzavretí kúpnej zmluvy a po úhrade kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.
 4. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
 6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                          Púchov, dňa 30.01.2015


Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:                                                            Účastník súťaže:


_______________________                                                                                           _______________________

ABC, s.r.o.                                                                                                                  DEF, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ                                                                                                Peter Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866