+421 905 341 866

Zmluva o dôchodku

Zmluvou o dôchodku sa zakladá niekomu na doživotne alebo na inak určenú dobu neurčitého trvania právo na vyplácanie určitého dôchodku. Pripravili sme pre vás vzor tejto zmluvy.

Zmluva o dôchodku

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „poskytovateľ dôchodku“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1950

     Rodné číslo: 500101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „príjemca dôchodku“)

     (poskytovateľ dôchodku a príjemca dôchodku spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dôchodku (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 842 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dôchodku je vzájomná dohoda poskytovateľa dôchodku a príjemcu dôchodku, že na zabezpečenie dôstojného života príjemcu dôchodku mu bude poskytovateľ dôchodku odo dňa podpísania tejto zmluvy vyplácať doživotnú mesačnú rentu špecifikovanú v čl. II. tejto zmluvy.


Článok II.

Doživotná renta

Poskytovateľ dôchodku sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vyplácať príjemcovi dôchodku doživotnú rentu vo výške 200,- Eur (slovom: dvesto Eur) mesačne. Mesačnú rentu bude poskytovateľ dôchodku poukazovať na č. účtu príjemcu dôchodku 12345678/0900, vedený v ČSOB, a.s. vždy do dvadsiateho (20) dňa príslušného mesiaca, a to počnúc od mesiaca, v ktorom došlo k podpisu tejto zmluvy.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží poskytovateľ dôchodku a jeden (1) rovnopis obdrží príjemca dôchodku.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 20.01.2015                                                                                                              Púchov, dňa 20.01.2015


Poskytovateľ dôchodku:                                                                                                             Príjemca dôchodku:


_______________________                                                                                                                _______________________

Jozef Novák                                                                                                                                  Peter NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866