+421 905 341 866

Zmluva o dielo

Chcete si dať zhotoviť dielo? Pozrite si náš vzor zmluvy o dielo.

Zmluva o dielo

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „objednávateľ“)

     (zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je výmena 10 ks radiátorov a rekonštrukcia kotolne v rodinnom dome, ktorý sa nachádza na Okružnej 20, 020 01 Púchov.


Článok II.

Vymedzenie diela

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok ustanovených v tejto zmluve uskutočniť výmenu 10 ks radiátorov a rekonštrukciu kotolne.
  2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vysokom štandarde prác pri dodržiavaní projektových parametrov, platných STN, všeobecne záväzných technických požiadaviek a platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.


Článok III.

Cena diela

  1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate vo výške 4.000,- Eur (slovom: štyritisíc Eur) bez DPH, ktorá predstavuje cenu práce a materiálu.
  2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za zhotovenie veci vzniká okamihom odovzdania diela.
  3. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa odovzdania diela, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa č.12345678/0900 vedený ČSOB, a.s.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                              Púchov, dňa 30.01.2015


Zhotoviteľ:                                                                                                                    Objednávateľ:


_______________________                                                                                               _______________________

Jozef Novák                                                                                                                  Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866