+421 905 341 866

Žiadosť odsúdeného o vyňatie veci z prepadnutia majetku

Chcete vyňať určité veci, na ktoré sa vzťahuje trest prepadnutia majetku? Pripravili sme pre vás vzor žiadosti.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o vyňatie prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje trest prepadnutia majetku


K sp. zn. 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.12.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.12.2014, som bol za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti § 233 ods. 1 písm. a) Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody a tiež podľa § 58 ods. 2 a § 59 Trestného zákona na trest prepadnutia majetku.

                   Citovaný rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.12.2014.

                   Vo výrokovej časti rozsudku sú uvedené pod jednotlivými položkami veci, vlastníkom ktorých sa stáva štát. Pod položkami č. 1 až č. 50 sú uvedené optické prístroje, mechanické nástroje a počítačová technika, ktorú využívam v prevádzke zlatníckej dielne a ktorú prevádzkujem na základe živnostenského listu vydaného odborom živnostenského podnikania Obvodného úradu v Považskej Bystrici dňa 02.01.2013 Živnostenský list je súčasťou trestného spisu, zároveň ho však prikladám vo fotokópii.

                   Prevádzkovaním zlatníckej dielne získavam prostriedky na živobytie pre seba, manželku a naše spoločné maloleté dieťa. Bez uvedených vecí, ktoré sú predmetom výkonu trestu prepadnutia majetku, je prevádzkovanie mojej živnosti prakticky nemožné.

                   Z ustanovenia § 59 ods. 1 Trestného zákona vyplýva, že prepadnutie majetku sa nevzťahuje na prostriedky alebo veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uspokojenie životných potrieb odsúdeného alebo osôb, o ktorých výživu alebo výchovu je podľa zákona povinný sa starať.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem súdu, aby rozhodol, že na veci uvedené pod položkou č. 1 až č. 50 sa nevzťahuje trest prepadnutia majetku, lebo sú nevyhnutne potrebné na uspokojovanie mojich životných potrieb, ako aj osôb, o výživu ktorých som povinný sa starať.


V Púchove dňa 02.01.2015


_______________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ kópia Živnostenského listu.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866