+ 421 911 174 666

Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu povinnej práce

Bol vám uložený trest povinnej práce? Môžete požiadať o upustenie od výkonu jeho zvyšku. Pripravili sme pre vás vzor žiadosti.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku trestu povinnej práce


K sp. zn. 7T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 7T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin poškodzovanie cudzej veci podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Popri uvedenom treste som bol tiež odsúdený na trest povinnej práce vo výmere 80 hodín. Predmetný trest spočívajúci v prácach pri údržbe mestských budov patriacich ABC, s.r.o., Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, vykonávam od 01.11.2014

                   V súčasnej dobe som trvalo nezamestnaný a prakticky pracujem len pri údržbe mestských budov. Dňa 01.12.2014 som si našiel zamestnanie v XYZ, s.r.o., Okružná 15, 020 01 Púchov.

                   Pracovnú zmluvu prikladám vo fotokópii v prílohe. Do zamestnania mám nastúpiť dňa 01.02.2015

                   Výkon trestu povinnej práci mi končí až dňa 01.04.2015, čo koliduje s termínom nastúpenia do nového zamestnania. Teda bez upustenia od výkonu tohto trestu je vykonávanie tohto stáleho zamestnania ohrozené.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti v zmysle ustanovenia § 55 ods. 5 Trestného zákona žiadam o upustenie od zvyšku trestu povinnej práce.


V Púchove dňa 02.01.2015


_______________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Pracovná zmluva.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666