+ 421 911 174 666

Žiadosť odsúdeného o povolenie návštevy miest alebo obvodu, na ktorý sa vzťahuje trest zákazu pobytu

Bol vám uložený trest zákazu pobytu? Z dôležitých dôvodov môže útvar Policajného zboru, v ktorého obvode má odsúdený bydlisko alebo pobyt, povoliť odsúdenému návštevu miesta alebo obvodu, na ktorý sa vzťahuje zákaz pobytu. Pozrite si vzor žiadosti odsúdeného o povolenie návštevy miest alebo obvodu, na ktorý sa vzťahuje trest zákazu pobytu.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov

_______________________________________________________________________________

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody a tiež mi bol uložený trest zákazu pobytu v trvaní jedného roka, pričom tento trest sa vzťahuje na mesto Považská Bystrica. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, pričom trest zákazu pobytu sa vzťahuje na mesto Považská Bystrica. Rozsudok v prílohe prikladám.

                   Uvádzam, že dňa 01.01.2015 bol prepustený z nemocničného ošetrenia do domáceho liečenia môj otec, ktorý žije v Považskej Bystrici na adrese Mládežnícka 12, 821 03 Považská Bystrica. Ošetrujúci lekár mi telefonicky oznámil, že po prepustení otec potrebuje opateru inej osoby. Uvádzam, že nemám žiadnych súrodencov, v Považskej Bystrici nežijú príbuzní, ktorí by sa mohli o otca postarať.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici podľa ustanovenia § 434 ods. 3 Trestného poriadku o povolenie návštevy miesta, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu, z dôležitých dôvodov uvedených v tejto žiadosti na primerane dlhú dobu.


V Púchove dňa 05.01.2015


____________________

Jozef NovákPríloha:

1. RozsudokNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666