+ 421 911 174 666

Žiadosť o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie záležitostí pred výkonom trestu vyhostenia

Bol vám uložený trest vyhostenia a chcete poskytnúť primeranú lehotu na obstaranie svojich záležitostí pred jeho výkonom? Pokiaľ niet obavy, že odsúdený, ktorý je na slobode, sa bude skrývať alebo inak mariť výkon trestu vyhostenia, môže mu predseda senátu túto lehotu poskytnúť. Pozrite si vzor žiadosti odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitostí pred výkonom trestu vyhostenia.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitostí pred výkonom trestu vyhostenia


K sp. zn. 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, mi bol za trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 od. 1 Trestného zákona uložený trest vyhostenia v trvaní štyroch rokov. Trest má byť vykonaný dňom 02.01.2015

                   Uvádzam, že žijem v prenajatom rodinnom dome, vlastníkom ktorého je Ján Malý. Rodinný dom chcem po skončení nájmu vlastníkovi riadne fyzicky odovzdať, vyplatiť nájom za mesiace november, december, ako aj nahradiť ďalšie prípadné škody, ktoré boli spôsobené prenájmom nehnuteľnosti. Majiteľ domu je dlhodobo hospitalizovaný v Bratislave. Podľa vyjadrenia lekárov bude najskôr prepustený do domáceho ošetrenia dňa 15.01.2015. Lekársku správu so súhlasom prenajímateľa nehnuteľnosti prikladám v prílohe.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam, aby súd podľa ustanovenia § 441 ods. 2 Trestného poriadku rozhodol o poskytnutí primeranej lehoty do 20.01.2015 na obstaranie mojich záležitostí pred výkonom trestu vyhostenia.


V Púchove dňa 01.11.2014


___________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Lekárska správa prenajímateľa.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666