+421 905 341 866

Zasielateľská zmluva

Potrebujete obstarať prepravu veci alebo iného nákladu z miesta odoslania na miesto určenia. Pre tento prípad pre vás prikladáme vzor zasielateľskej zmluvy.

Zasielateľská zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „zasielateľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák, podnikateľ

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Považská Bystrica pod č. 1234 (ďalej len „príkazca“)

    (zasielateľa a príkazca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zasielateľskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 601 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Touto zmluvou sa zasielateľ zaväzuje, že príkazcovi obstará vo vlastnom mene na účet príkazcu prepravu veci, a to prepravu drevených lát s rozmermi 40x60 mm, dĺžka 2 m, 300 ks, v hodnote 267,- Eur (slovom: dvestošesťdesiatsedem Eur) (ďalej len „zásielka“) z Bratislavy do Žiliny v termíne najneskôr do 28.02.2015.
 2. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi za obstaranie prepravy zásielky odplatu, ktorá je bližšie špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.


Článok II.

Odplata za obstaranie prepravy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za obstaranie prepravy zásielky patrí zasielateľovi odplata vo výške 400,- Eur (slovom: štyristo Eur).
 2. V odplate sú zahrnuté potrebné a užitočné náklady, ktoré zasielateľ vynaloží a vynaložil za účelom splnenia svojho záväzku z tejto zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise tejto zmluvy poskytne príkazca zasielateľovi preddavok v hodnote 200,- Eur (slovom: dvesto Eur) na zabezpečenie nákladov spojených s plnením záväzku zasielateľa.
 4. Zasielateľ vyúčtuje príkazcovi odplatu a ďalej nutné a užitočné náklady znížené o poskytnutú zálohu do troch (3) pracovných dní po obstaraní prepravy podľa tejto zmluvy uzavretím potrebných zmlúv s dopravcami a podaním písomnej správy príkazcovi.
 5. Príkazca sa zaväzuje uhradiť zasielateľovi odmenu vyfakturovanú podľa predchádzajúcej vety do štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia faktúry zasielateľom.


Článok III.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 3. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom zasielateľ obdrží jeden (1) rovnopis a príkazca obdrží jeden (1) rovnopis.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                    Púchov, dňa 30.01.2015


Zasielateľ:                                                                           Príkazca:


_______________________                                                     _______________________

ABC, s.r.o.                                                                           Peter Novák

Jozef Novák, konateľ

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866