+421 905 341 866

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

Je potrebné vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti? Pozrite si náš priložený vzor.

Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ABC, s.r.o.

Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 12 345 678

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/RTermín konania: 01.02.2015 o 08:00 hod.

Miesto konania: sídlo spoločnosti


Program:

  1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
  2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
  3. Prijatie rozhodnutia o zmene obchodného mena spoločnosti.
  4. Prijatie rozhodnutia o zmene sídla spoločnosti.
  5. Prijatie rozhodnutia o odvolaní pôvodného konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti.
  6. Prijatie rozhodnutia o vyslovení súhlasu s prevodom obchodných podielov spoločníkov na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o.
  7. Záver.


Prítomní spoločníci:


1/ Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Počet hlasov: 2500 hlasov


2/ Michal Kováč, nar. 02.02.1990, r.č.: 900202/1234, bydliskom Smutná 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Počet hlasov: 2500 hlasov


K bodu č. 1:

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti ABC, s.r.o.- p. Jozef Novák, ktorý skonštatoval, že pozvánka na rokovanie bola doručená v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti všetkým spoločníkom spoločnosti.

Ďalej konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, t.j. prítomní spoločníci majú 100 % všetkých hlasov.


K bodu č. 2:

Následne sa prítomní spoločníci dohodli a zvolili jednohlasne za predsedu valného zhromaždenia p. Jozefa Nováka a za zapisovateľa p. Michala Kováča, v nasledujúcom pomere hlasov:


Hlasovanie:

„ZA“ 5000 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov


K bodu č. 3:

Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:


Rozhodnutie č. 1

Schvaľuje sa zmena doteraz platného obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o., z doterajšieho obchodného mena ABC, s.r.o., na nasledovné nové obchodné meno:

DEF, s.r.o.


Hlasovanie:

„ZA“ 5000 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov


K bodu č. 4:

Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:


Rozhodnutie č. 2


Schvaľuje sa zmena sídla spoločnosti ABC, s.r.o. Nová adresa sídla spoločnosti po zmene bude:

Bajkalská 25

821 01 Bratislava

Slovenská republika


Hlasovanie:

„ZA“ 5000 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov


K bodu č. 5:

Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:


Rozhodnutie č. 3

Schvaľuje sa odvolanie doterajšieho konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.:

Jozef Novák

nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Deň vzniku funkcie: 01.01.2013

Deň skončenia funkcie: 01.02.2015


Schvaľuje sa vymenovanie nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.:

Peter Novák

nar. 02.02.1990, r.č.: 902202/1234, bydliskom Okružná 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Deň vzniku funkcie: 01.02.2015


Spôsob konania konateľa spoločnosti:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.


Hlasovanie:

„ZA“ 5000 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasovK bodu č. 6:

Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:


Rozhodnutie č. 4

Schvaľuje sa prevod celých obchodných podielov doterajších spoločníkov na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o., t.j. prevod obchodných podielov predstavujúcich 100,00% obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o., na právnickú osobu, ktorou je XYZ, s.r.o., so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 44 637 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21297/R.

Konkrétne podmienky prevodu obchodných podielov sú predmetom osobitného návrhu zmluvy o prevode obchodných podielov, podpísanej prevádzajúcimi, t.j. doterajšími spoločníkmi dnešného dňa.


Hlasovanie:

„ZA“ 5000 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasovK bodu č. 7:

Vzhľadom k tomu, že program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiaden z prítomných spoločníkov nenavrhol ďalší bod k prerokovaniu, predseda jeho rokovanie ukončil.


Trenčín, dňa 01.02.2015


Predseda:                                                                                                 Zapisovateľ:


______________________________                                                             _________________________

Jozef Novák                                                                                            Michal Kováč

úradne osvedčený podpis


PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

ABC, s.r.o.

Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 47 388 595

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/RTermín konania: 01.02.2015 o 08:00 hod.

Miesto konania: sídlo spoločnosti


Prítomní spoločníci:

1/ Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Moravská 1400, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Počet hlasov: 2500 hlasov


_________________________2/ Michal Kováč, nar. 02.02.1990, r.č.: 900202/1234, bydliskom Požiarna 1200, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Počet hlasov: 2500 hlasov


_________________________
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866