+421 905 341 866

Zapieracia žaloba

Zasahuje určitá osoba neoprávnene do vášho vlastníckeho práva? Podajte na súde zapieraciu žalobu, na základe ktorej môže súd rozhodnúť, aby sa táto osoba zdržala neoprávneného zásahu. Pripravili sme pre vás jej vzor.

Zapieracia žaloba

________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                        Okresný súd Považská Bystrica

                                                                                                                                        Štúrova 1/2

                                                                                                                                        017 01 Považská BystricaMeno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.01.1970

Rodné číslo: 700101/1234

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „žalobca“)


Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.01.1990

Rodné číslo: 900101/1234

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „žalovaný“)


Vec: Žaloba o zdržanie sa neoprávneného zásahu do vlastníckeho práva


I.

  1. Žalobca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1234, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 123/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 524 m2.
  2. Žalobca je ďalej výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, rodinného domu so súpisným číslom 54, postavenom na pozemku uvedenom v bode 1. tohto článku, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 4321, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom.

Dôkazy:

1/ List vlastníctva č. 1234,

2/ List vlastníctva č. 4321.


II.

Žalovaný opakovane zasahuje do vlastníckeho práva žalobcu tým, že neoprávnene vniká na pozemok uvedený v bode 1 čl. I. a tiež necháva na pozemok vnikať chované zvieratá, a to aj napriek výzve žalobcu, aby sa takéhoto konania zdržal.

Dôkazy:

1/ Výzva žalovanému, aby sa zdržal zásahu do výkonu vlastníckeho práva.


III.

Navrhujem aby, súd vydal tento

rozsudok:

Žalovaný je povinný zdržať sa neoprávneného zásahu do výkonu vlastníckeho práva žalobcu. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie, a to do troch (3) dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.


V Púchove, dňa 20.01.2015


_______________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866