+421 905 341 866

Zámenná zmluva

Chcete si s druhou zmluvnou stranou vymeniť vec za vec? V tomto prípade uzatvorte zámennú zmluvu a pozrite si náš vzor, ktorý sme pre vás pripravili.

Zámenná zmluva

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: Jozef Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zmluvná strana č. 1“)

a

2/ Meno a priezvisko: Peter Novák, rod. Novák

     Bydlisko: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     Dátum narodenia: 01.01.1990

     Rodné číslo: 900101/1234

     Štátna príslušnosť: SR

     (ďalej len „zmluvná strana č. 2“)

     (zmluvná strana č. 1 a zmluvná strana č. 2 spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zámennej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 611 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:


Článok I.

Úvodné ustanovenia

  1. Zmluvná strana č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1234, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 123/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2.
  2. Zmluvná strana č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 4321, vydanom pre katastrálne územie Nimnica, obec Nimnica, okres Púchov, a to pozemku – parcela registra KN-C č. 543/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2.


Článok II.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, že zmluvná strana č. 1 prenechá pozemok zmluvnej strane č. 2 do výlučného vlastníctva a zmluvná strana č. 2 prenechá svoj pozemok do výlučného vlastníctva zmluvnej strane č. 1.
  2. Zmluvné strany sa zámenou podľa tejto zmluvy stanú vlastníkmi nehnuteľností, ktoré tvoria predmet výmeny podľa bodu 1. tohto článku zmluvy zápisom vlastníckych práv k vzájomne vymieňaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.


Článok III.

Vyhlásenie zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že vzájomne vymieňané nehnuteľnosti nemajú žiadne vady, neviaznu na nich žiadne ťarchy ani bremená a nie sú predmetom súdneho konania a stav vzájomne vymieňaných nehnuteľností im je známy. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené so vzájomne vymieňanými nehnuteľnosťami nakladať.


Článok IV.

Záverečné ustanovenia

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na približne rovnakú hodnotu vzájomne vymieňaných nehnuteľností si vzájomne nič nedoplácajú.
  2. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravu­je Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanove­niami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Zmluva je vyhotove­ná v štyroch rovnopisoch (4), a to dva (2) rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor okresného úradu, jeden (1) rovnopis pre zmluvnú stranu č. 1 a jeden (1) rovnopis pre zmluvnú stranu č. 2.
  4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluv­ný­mi stranami.
  5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.


Púchov, dňa 30.01.2015                                                                                         Púchov, dňa 30.01.2015


Zmluvná strana č. 1:                                                                                               Zmluvná strana č. 2:


_______________________                                                                                           _______________________

Jozef Novák                                                                                                             Peter Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866