+421 905 341 866

Výzva na vydanie bezdôvdného obohatenia

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Pozrite si náš vzor výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika                                                                                                                                                                Peter Novák

                                                                                                                                                                Okružná 20

                                                                                                                                                                020 01 Púchov

                                                                                                                                                                V Púchove dňa 25.01.2015


Vec: Výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia


Vážený pán Peter Novák,


Dňa 01.10.2014 sme uzatvorili kúpnu zmluvu predmetom, ktorej bolo motorové vozidlo značky Škoda Octavia, EVČ PU123BC, rok výroby 2009. Následne bola predmetná kúpna zmluva rozhodnutím Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 01.12.2014 vyhlásená za neplatnú. Ako kupujúci som Vám vrátil predmet kúpnej zmluvy, avšak kúpnu cenu vo výške 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur) ste mi doteraz nevrátili.

Žiadam Vás, aby ste mi kúpnu cenu vo výške 3.000,- Eur vrátili na účet č. 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s. do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia tejto výzvy, a to z titulu bezdôvodného obohatenia z právneho úkonu, ktorý je neplatný.

V prípade, ak nesplníte túto povinnosť, budem nútený pristúpiť k vymáhaniu tejto sumy prostredníctvom súdu.


S pozdravom


____________________

Jozef Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866