+421 905 341 866

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov zo strany prenajímateľa

Ste prenajímateľ a nájomca má na základe uzatvorenej zmluvy poskytovať na úhradu nájomného určité služby, avšak neposkytuje ich riadne a včas? Pôjde o výpovedný dôvod podľa ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov. Pozrite si náš vzor.

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „nájomca“)

     (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)


Vec: Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov


Prenajímateľ uzatvoril s nájomcom dňa 30.01.2015 zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom boli nebytové priestory – jednopodlažná administratívna budova o výmere 300 m2 nachádzajúca sa v objekte spoločnosti ABC, s.r.o. na Veselej č. 12, 020 01 Púchov, súpisné číslo 1234/12, na pozemku parc. č. 235, zapísanom katastrom nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanom na liste vlastníctva č. 4563, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov.

Podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov vypovedám nájomnú zmluvu, ktorou Vám boli označené bytové priestory prenechané na užívanie.

Odôvodnenie:

Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je výpovedným dôvodom to, že nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímateľovi poskytovať na úhradu nájomného určité služby, tieto služby neposkytuje riadne a včas. Podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov, ste mi mali poskytovať upratovacie služby, ktoré mi však dlhodobo neposkytujete, a preto je daný dôvod výpovede.

Podľa zmluvy o nájme a § 12 zákona č. 116/1990 Zb. je výpovedná lehota tri (3) mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. 01.06.2015.


Púchov, dňa 10.05.2015                                                                                


Prenajímateľ:    


_______________________

ABC, s.r.o.

Jozef Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866