+421 905 341 866

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov zo strany prenajímateľa

Ste prenajímateľ nebytového priestoru a nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom? V tomto prípade ide o výpovedný dôvod podľa ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov. Pozrite si náš vzor.

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „nájomca“)

     (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)


Vec: Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov


Prenajímateľ uzatvoril s nájomcom dňa 30.01.2015 zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom boli nebytové priestory – jednopodlažná administratívna budova o výmere 300 m2 nachádzajúca sa v objekte spoločnosti ABC, s.r.o. na Veselej č. 12, 020 01 Púchov, súpisné číslo 1234/12, na pozemku parc. č. 235, zapísanom katastrom nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanom na liste vlastníctva č. 4563, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov.

Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov vypovedám nájomnú zmluvu, ktorou Vám boli označené bytové priestory prenechané na užívanie.

Odôvodnenie:

Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je výpovedným dôvodom to, že nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom. Podľa účtovnej evidencie dlhujete na nájomnom a službách spojených s nájmom sumu vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur), čo je neuhradené nájomné a cena služieb spojených s nájmom za obdobie od 01.01.2015 do 01.04.2015, t. j. za štyri (4) mesiace, čo je dlhší čas ako jeden (1) mesiac. Na základe vyššie uvedeného je preto daný dôvod na vypovedanie nájomnej zmluvy.

Podľa zmluvy o nájme a § 12 zákona č. 116/1990 Zb. je výpovedná lehota tri (3) mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. 01.06.2015.

Ku dňu skončenia žiadame Váš dlho vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur) vyrovnať a uvoľnené nebytové priestory odovzdať.


Púchov, dňa 10.05.2015


Prenajímateľ:    


_______________________

ABC, s.r.o.

Jozef Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866