+421 905 341 866

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov zo strany prenajímateľa

Ste prenajímateľom nebytového priestoru a nájomca využíva nebytové priestory v rozpore s nájomnou zmluvou? Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, je to jeden z výpovedných dôvodov. Pozrite si náš vzor výpovede.

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

_______________________________________________________________________________

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno: ABC, s.r.o.

     Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 12 345 67

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

     Zastúpená: Jozef Novák, konateľ

     (ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Obchodné meno: DEF, s.r.o.

     Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

     IČO: 76 543 21

     Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

     Zastúpená: Peter Novák, konateľ

     (ďalej len „nájomca“)

     (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“)


Vec: Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov


Prenajímateľ uzatvoril s nájomcom dňa 30.01.2015 zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom boli nebytové priestory – jednopodlažná administratívna budova o výmere 300 m2 nachádzajúca sa v objekte spoločnosti ABC, s.r.o. na Veselej č. 12, 020 01 Púchov, súpisné číslo 1234/12, na pozemku parc. č. 235, zapísanom katastrom nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, zapísanom na liste vlastníctva č. 4563, vydanom pre katastrálne územie Púchov, obec Púchov, okres Púchov.

Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov vypovedám nájomnú zmluvu, ktorou Vám boli označené bytové priestory prenechané na užívanie.

Odôvodnenie:

Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je výpovedným dôvodom to, že nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou. Keďže predmet zmluvy o nájme nebytových priestorov nevyužívate na podnikateľské účely, na ktoré Vám bol prenajatý, je preto daný dôvod na vypovedanie nájomnej zmluvy.

Podľa zmluvy o nájme a § 12 zákona č. 116/1990 Zb. je výpovedná lehota tri (3) mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. 01.06.2015.


Púchov, dňa 15.05.2015


Prenajímateľ:


_______________________

ABC, s.r.o.

Jozef Novák, konateľNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866