+ 421 911 174 666

Vyjadrenie obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech

Bolo podané odvolania, ktoré je vo váš neprospech? Môžete sa k nemu vyjadriť. Pozrite si náš vzor vyjadrenia obžalovaného k odvolaniu podanému v jeho neprospech, ktorý vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Obžalovaný Jozef Novák pre prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona, vyjadrenie k odvolaniu podanému v jeho neprospech


K sp. zn.: 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 02.01.2015 som bol podľa § 285 písm. a) Trestného poriadku oslobodený spod obžaloby okresného prokurátora v Považskej Bystrici podanej dňa 01.10.2014, sp. zn. 2T/345/2014 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.

                   Po vyhlásení rozsudku proti tomuto podal prokurátor Okresnej prokuratúry Považská Bystrica do zápisnice o hlavnom pojednávaní odvolanie. V odvolaní sa domáhal zrušenia napadnutého rozsudku a vrátenia veci súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie. V odôvodnení odvolania uviedol, že rozpory, ktoré vznikli na hlavnom pojednávaní vo výpovediach svedkov, poškodenou a mojou výpoveďou, nie sú takéhoto charakteru, aby spochybňovali naplnenie skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v obžalobe.

                   S uvedenými dôvodmi prokurátora nesúhlasím. Naopak sa domnievam, že v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní boli vykonané všetky dostupné dôkazy. Samosudca ich vyhodnotil podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo a v ich súhrne. V priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní boli zistené závažné rozpory medzi mojou výpoveďou a výpoveďami poškodenej a ďalších svedkov týkajúce sa skutkového deja. Taktiež vo výpovedi svedkov a poškodenej boli zaznamenané rozpory, ktoré neboli odstránené ani vykonaním ďalších dôkazných prostriedkov. Svedkovia aj poškodená vo svojom výsluchu na hlavnom pojednávaní uvádzali okolnosti, ktoré sa odlišovali od výpovedí v priebehu prípravného konania. Z uvedeného je zrejmé, že na hlavnom pojednávaní neboli produkované také dôkazy, ktoré by preukazovali, že sa skutok stal tak, ako je uvedené v obžalobe.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem, aby podľa ustanovenia § 319 Trestného poriadku bolo odvolanie prokurátora zamietnuté, lebo nie je dôvodné.


V Púchove dňa 10.01.2015


___________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666