+421 905 341 866

Vlastná zmenka

Vlastnou zmenkou sa vystaviteľ zmenky zaväzuje plniť sumu, na ktorú zmenka znie zmenkového veriteľovi. Pozrite si náš pripravený vzor.

Vlastná zmenka

______________________________________________________________________________

V Púchove, dňa 02.01.2015

Za túto zmenku zaplatím Petrovi Novákovi, nar. 02.02.1960, r.č.: 600202/1234, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika sumu 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).

Zmenka je splatná: 30.01.2015

Miesto splatnosti: Púchov


Vystaviteľ zmenky: Jozef Novák, rod. Novák

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Nar.: 01.01.1950

R.č: 500101/1234

Štátna príslušnosť: SR


_____________________

Jozef Novák


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866